Rozporządzenia

 • Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/169/1650

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/49/330

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/108/690

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/173/1034

 • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1997/s/109/704

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/246/2468

 • Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1348/1

 • Szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/81/716

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/48/288

 • Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/33/166

 •  Badania lekarskie pracowników

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2067/1

 • Rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1996/s/62/287

 • Statystyczna karta wypadku przy pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/14/80

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/218/1440

 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy Pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/105/870

 • Profilaktyczne posiłki i napoje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1996/s/60/279

 • Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1509/1

 • Sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/71/649

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/162/1089

 • Okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/183/1896

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/216/1824

 • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/180/1860

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/116/972

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/196/1420

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnym

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/104/868

 • Choroby zawodowe

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1367/1

 • Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1117/1