Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle chemicznym

 • Minimalne wymagania, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/138/931

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy związana z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1488/1

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/81/735

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/99/896

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/88/752

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji wyrobów gumowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2001/s/131/1462

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/65/602

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2006/s/230/1678

 • Substancje chemiczne i ich mieszaniny

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/143/1

 • Substancjie chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1117/1

 • Sposób oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1368/1

 




 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner186222
 • banner172098
 • banner199867
 • banner218245