Kontakt

We wszystkich sprawach wchodzących  w zakres działania Komisji Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie prosimy o kontakt na adres
prewencja@gip.pip.gov.pl .