• RSS
  • Wersja tekstowa

Porozumienia i deklaracje krajowe

Porozumienie ramowe o współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Centralnym  Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym zawarte w Warszawie w dniu 10 czerwca 2021 r.

Porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy i Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w sprawie wymiany informacji wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z 24 marca 2020 r.  Załącznik do porozumienia.

Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego z 31 stycznia 2020r.

Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Głównym Inspektorem Sanitarnym zawarte w dniu 15 stycznia 2020 r.

Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie wspołdzialania Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 6 września 2019 r.

List intencyjny podpisany w dniu 13 maja 2019 r. dot. wspolpracy Panstwowej Inspekcji Pracy z sygnatariuszami Porozumienia dla Bezpieczenstwa w Budownictwie

Porozumienie między Głównym Inspektorem Pracy a Głównym Inspektorem Transportu Drogowego z dnia 7 marca
2019 r.

Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy i Komendantem Głównym Straży Granicznej z dnia 10 grudnia 2018 r.

Porozumienie między Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 lipca 2018 r. dotyczące zasad współdziałania organów Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej Pracuję legalnie w latach 2017 – 2019

Porozumienie pomiędzy Prokuratorem Krajowym i Głównym Inspektorem Pracy z dnia 6 listopada 2017 r.

Deklaracja w zakresie współpracy i wzajemnej wymiany informacji zawarta w dniu 7 maja 2013 r. pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Komendantem Głównym Straży Pożarnej zawarte w dniu
12 marca 2013 r.

Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska zawarte w dniu
12 marca 2013 r.

Porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy i Związkiem Rzemiosła Polskiego zawarte w dniu 6 marca 2013 r.

Porozumienie zawarte w dniu 27 lutego 2013 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z organami nadzoru budowlanego.

Porozumienie zawarte w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z organami nadzoru górniczego.

Porozumienie zawarte w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Dozoru Technicznego.

Porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w sprawie zasad współdziałania zawarte w dniu 14 grudnia 2012 r.

Porozumienie o współdziałaniu pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego zawarte w dniu 30 września 2011 r.

Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 17 maja 2011 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Porozumienie o współpracy w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym z dnia 7 października 2008 r.

Aneks do porozumienia z dnia 25 lutego 2011 r.

Deklaracja o współpracy zawarta w dniu 10 grudnia 2010 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Zarządem Głównym Stowarzyszenia Ochrony Pracy w Warszawie.

Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 5 listopada 2010 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 13 października 2010 r. pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Aneks do porozumienia z dnia 12 września 2013 r.

Deklaracja Współpracy zawarta w dniu 31 maja 2010 r. pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy i Związkiem Stowarzyszeń "Mazowiecki LEADER".

Porozumienie o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zawarte w dniu 26 lutego 2007 r.

Porozumienie o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Forum Związków Zawodowych zawarte w dniu
26 lutego 2007 r.

Porozumienie o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" zawarte w dniu 26 lutego 2007 r.

Porozumienie o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Ochotniczych Hufców Pracy zawarte w dniu 8 czerwca 2005 r.

Porozumienie o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Najwyższej Izby Kontroli zawarte w dniu 25 kwietnia 2005 r.

Porozumienie o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych zawarte
w dniu 2 grudnia 2004 r.

Porozumienie o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Transportu Drogowego zawarte w dniu 28 sierpnia 2002 r.

Porozumienie o współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej zawarte w dniu 18 listopada 2002 r.

Deklaracja współpracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podpisana w dniu 28 września 2001 r.

Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie zawarte w dniu 6 marca 2001 r. pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa, Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w RP, Federacją Pracodawców - Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych, Krajową Radą Izb Rolniczych, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Porozumienie zawarte w dniu 11 grudnia 2000 r. w sprawie zasad współdziałania organów Państwowej Inspekcji Pracy i Policji.

Porozumienie zawarte w dniu 24 czerwca 1996 r.  pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy i Prezesem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w sprawie współdziałania w zakresie rozpowszechniania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz prawa pracy.

Porozumienie określające zasady współdziałania Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej – Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych z Głównym Inspektorem Pracy dotyczące realizacji art. 19 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zawarte w dniu 17 czerwca 1992 r.

Aneks do porozumienia z dnia 31 sierpnia 1993 r.

Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 17 lipca 1992 r. pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy i Instytutem Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.