• RSS
  • Wersja tekstowa

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

ZARZĄDZENIE

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

(M.P. Nr 58, poz. 657)

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Państwowej Inspekcji Pracy nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK


 

STATUT PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

 

§ 1.

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

§ 2.

1. Państwową Inspekcją Pracy kieruje Główny Inspektor Pracy przy pomocy zastępców.
2. Główny Inspektor Pracy reprezentuje Państwową Inspekcję Pracy na zewnątrz oraz kieruje całokształtem jej działalności i wydaje w tym zakresie zarządzenia.
3. Główny Inspektor Pracy może, w formie pisemnej, upoważnić swoich zastępców oraz osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi albo komórkami organizacyjnymi do działania w określonych sprawach w jego imieniu.

§ 3.

1. Organami Państwowej Inspekcji Pracy są:

1) Główny Inspektor Pracy;
2) okręgowi inspektorzy pracy;
3) inspektorzy pracy działający w ramach terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy.

2. Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Pracy są:

1) Główny Inspektorat Pracy;
2) okręgowe inspektoraty pracy;
3) Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu, zwany dalej "Ośrodkiem".

§ 4.

1. W skład Głównego Inspektoratu Pracy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Głównego Inspektora Pracy;
2) Departament Budżetu i Finansów;
3) Departament Informatyki;
4) Departament Kadr i Szkoleń;
5) Departament Legalności Zatrudnienia;
6) Departament Nadzoru i Kontroli;
7) Departament Organizacyjny;
8) Departament Planowania, Analiz i Statystyki;
9) Departament Prawny;
10) Departament Prewencji i Promocji;
11) Sekcja Audytu Wewnętrznego;
12) Sekcja Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy;
13) Sekcja Kontroli Wewnętrznej;
14) Biuro Informacji;
15) Kancelaria Tajna.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora Pracy.

§ 5.

1. W skład okręgowych inspektoratów pracy mogą wchodzić następujące komórki organizacyjne:

1) sekcje;
2) sekcje krajowe;
3) sekretariaty.

2. W okręgowych inspektoratach pracy mogą być tworzone oddziały i biura terenowe.

3. Organizację wewnętrzną okręgowych inspektoratów pracy i Ośrodka określają regulaminy organizacyjne nadane przez Głównego Inspektora Pracy na wniosek odpowiednio okręgowych inspektorów pracy i dyrektora Ośrodka.

§ 6.

Główny Inspektor Pracy może tworzyć i znosić komisje, rady i zespoły, jako organy opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania, w tym sposób finansowania ich działalności.

§ 7. (uchylony).

§ 8.

Główny Inspektor Pracy wydaje Biuletyn Urzędowy Państwowej Inspekcji Pracy.

Przypisy:

1.Powyższe Zarządzenie Marszałka z dnia 27 sierpnia 2007 r. zostało zmienione przez:

2.Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M.P. Nr 8, poz. 76,               

3.Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M.P. Nr 2, poz. 19),              

4.Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M.P. Nr 83, poz. 851),

5.Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M.P. poz. 1189).