Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2019

Sprawozdanie w całości do pobrania (plik PDF - 100,49MB)
 
I WPROWADZENIE
II BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W MIEJSCU PRACY
 
 1. Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 2. Ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy
 3. Zakłady o wysokiej skali zagrożeń
  1. Zakłady charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami zagrożeń zawodowych wzmożony nadzór)
  2. Zakłady branży paliwowej, azotowej, energetycznej o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
 4. Zakłady produkujące wyroby tartaczne i wyroby z drewna
 5. Budownictwo
  1. Prace budowlane i rozbiórkowe
  2. Prace przy budowach i remontach dróg
  3. Krótkie kontrole ukierunkowane na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących
  4. Kontrole robót wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze publicznym)
  5. Budownictwo infrastruktury kolejowej
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci podziemnych
 7. Bezpieczeństwo w przemyśle spożywczym
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 9. Narażenie pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych w gospodarce komunalnej
 10. Bezpieczeństwo w leśnictwie
  1. Kontrole jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
  2. Kontrole zakładów usług leśnych (ZUL)
 11. Przestrzeganie przepisów dotyczących obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 12. Warunki pracy w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej oraz ocena zgodności budowy i stanu technicznego jednostek pływających z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
 13. Nadzór rynku – spełnianie wymagań zasadniczych dla maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej
 14. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 15. Podsumowanie
 
III PRAWNA OCHRONA PRACY
 
 1. Zawieranie umów cywilnoprawnych
 2. Zawieranie umów terminowych
 3. Przestrzeganie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych
 4. Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych
 5. Czas pracy oraz wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
 6. Czas pracy
  1. Czas pracy w korporacjach
  2. Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
  3. Czas pracy w urzędach administracji państwowej
 7. Czas prowadzenia pojazdu, przerw i czas odpoczynku (działania w ramach Krajowej Strategii kontroli przepisów w tym zakresie) oraz czas pracy kierowców
 8. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych
 9. Podsumowanie
 
IV. LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA, PRACA TYMCZASOWA, AGENCJE ZATRUDNIENIA, DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW
 
 1. Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich
 2. Legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców
 3. Agencje zatrudnienia i praca tymczasowa
  1. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  2. Agencje pracy tymczasowej
  3. Pracodawcy użytkownicy
 4. Delegowanie pracowników
  1. Współpraca z urzędami państw członkowskich UE/EOG i Szwajcarii
  2. Delegowanie pracowników z terytorium RP w ramach świadczenia usług
  3. Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług
  4. Oświadczenia o delegowaniu pracowników na terytorium RP
 5. Podsumowanie
 
V. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY, W TYM BHP – DZIAŁANIA PIP W WYBRANYCH BRANŻACH
 
 1. Górnictwo
 2. Handel
  1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp
  2. Przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni
 3. Edukacja - przestrzeganie przepisów prawnej ochrony pracy
 4. Opieka zdrowotna
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz legalność zatrudnienia w przedsiębiorstwach rolnych
 
VI. STRATEGIA PIERWSZEJ KONTROLI
 
 1. Pierwsza kontrola
 2. Kontrole sprawdzające
 
VII. BADANIE ZGŁOSZONYCH SKARG I WNIOSKÓW ORAZ PORADNICTWO PRAWNE I
TECHNICZNE
 
 1. Skargi i wnioski
 2. Porady prawne i techniczne
 3. Działalność Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy
 
VIII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY
 
 • KAMPANIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
 1. Kampania informacyjno-edukacyjna „Pracuję legalnie”
 2. Kampania informacyjno-edukacyjna „Dobry przepis na bezpieczeństwo” - zawiera program prewencyjny „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa” (2019-2021)
 • PROGRAMY PREWENCYJNE I EDUKACYJNE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
 1. Program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw „Prewencja wypadkowa”
 2. Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP”
  1. Program prewencyjny dla mikroprzedsiębiorstw „Zdobądź dyplom PIP”
  2. Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP” dla zakładów usług leśnych
 3. Program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”
 4. Działania informacyjno-edukacyjne w budownictwie „Budowa. STOP wypadkom!” 2019
 5. Działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie indywidualnym: „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”
 6. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”
 7. Działania edukacyjno-informacyjne: ”Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”
 • KONKURSY I NAGRODY GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY
 1. Konkurs „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”
 2. Nagroda im. Haliny Krahelskiej
 3. Konkurs "Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy"
 4. Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”
 5. Konkurs dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle „Bezpiecznie od startu”
 6. Konkurs „Buduj bezpiecznie”
 7. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
 • DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W 2019 R.
 • INNE DZIAŁANIA PREWENCYJNO-PROMOCYJNE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
 
IX. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA
 
 1. Współpraca krajowa
 2. Współpraca międzynarodowa
 3. Podsumowanie
 
X OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH, WNIOSKI LEGISLACYJNE ORAZ OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH
 
ANEKS
Sprawozdanie 2019.pdf