• RSS
  • Wersja tekstowa
16.09.2021

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2020

1. WPROWADZENIE

2. DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W STANIE
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI
WIRUSEM SARS-COV-2

2. 1. Ograniczenie działalności Państwowej inspekcji Pracy

2. 2. Kontrole podczas epidemii – „Działania podejmowane przez
zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie
epidemii”

2. 3. Program profilaktyczny „Bezpiecznie w szkole”

3. BADANIE SKARG I WNIOSKÓW ZGŁASZANYCH DO
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

4. PRIORYTETY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

4. 1. Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

4. 1. 1. Wypadki przy pracy

4. 1. 2. Ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów
zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły
wypadki przy pracy

4. 2. Działania kontrolne w obszarach aktywności gospodarczej
o najwyższej wypadkowości i najwyższym poziomie zagrożeń
zawodowych

4. 2. 1. Bezpieczeństwo w wytypowanych zakładach o wysokiej skali zagrożeń

4. 2. 1. 1. Zakłady charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami zagrożeń
zawodowych (wzmożony nadzór)

4. 2. 1. 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach o potencjalnie wysokim
ryzyku poważnej awarii przemysłowej

4. 2. 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach, w których występuje
narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

4. 2. 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką
mięsa

4. 2. 4. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie

4. 2. 4. 1. Prace budowlane i rozbiórkowe

4. 2. 4. 2. Budowy i remonty dróg

4. 2. 4. 3. Krótkie kontrole w budownictwie ukierunkowane na likwidację
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących

4. 2. 4. 4. Budownictwo infrastruktury kolejowej

4. 2. 4. 5. Ocena przestrzegania przez pracodawców przepisów bhp podczas
prac wykonywanych żurawiami wieżowymi i szybkomontującymi

4. 2. 4. 6. Zagrożenia o charakterze publicznym

4. 2. 5. Bezpieczeństwo w leśnictwie

4. 3. Eliminowanie bezpośrednich zagrożeń wypadkowych oraz
ograniczanie wpływu niebezpiecznych lub szkodliwych
czynników środowiska pracy na pracowników

4. 3. 1. Gospodarka komunalna - przestrzeganie przepisów bhp

4. 3. 2. Przestrzeganie przepisów bhp dotyczących organizacji pracy w
miejscach, gdzie może występować atmosfera wybuchowa

4. 3. 3. Ograniczanie zagrożeń w zakładach rolnych, z uwzględnieniem
legalności zatrudnienia

4. 3. 4. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów
zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych

4. 3. 5. Przestrzeganie przepisów bhp przy wykonywaniu prac związanych z
narażeniem pracowników na hałas

5. PRIORYTETY W ZAKRESIE PRAWNEJ OCHRONY PRACY

5. 1. Czas pracy oraz wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze
stosunku pracy

5. 1. 1. Czas pracy

5. 1. 1. 1. Kompleksowe kontrole czasu pracy

5. 1. 1. 2. Czas pracy w korporacjach

5. 1. 1. 3. Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

5. 1. 1. 4. Czas pracy w urzędach administracji państwowej

5. 1. 2. Wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

5. 2. Zmniejszanie skali nadużyć w zakresie zawierania umów
cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku
pracy i wyniki kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości
wynikającej z minimalnej stawki godzinowej

5. 2. 1. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w
warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy

5. 2. 2. Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób pracujących na
podstawie umów cywilnoprawnych

6. ZADANIA STAŁE I BIEŻĄCE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

6. 1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy

6. 1. 1. Opieka zdrowotna - przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp

6. 1. 2. Górnictwo - przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp
w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych

6. 1. 3. Nadzór rynku

6. 1. 4. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób
niepełnosprawnych

6. 1. 5. Przestrzeganie przepisów dotyczących obsługi wózków jezdniowych z
napędem silnikowym

6. 1. 6. Warunki pracy w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej oraz ocena
zgodności budowy i stanu technicznego jednostek pływających z
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

6. 1. 6. 1. Warunki pracy w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej

6. 1. 6. 2. Ocena zgodności budowy i stanu technicznego jednostek pływających
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

6. 2. Prawna ochrona pracy

6. 2. 1. Zawieranie umów terminowych

6. 2. 2. Przestrzeganie przepisów dotyczących pracowniczych planów
kapitałowych

6. 2. 3. Egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących czasu
prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku (działania w ramach
Krajowej Strategii Kontroli) oraz czasu pracy kierowców

6. 2. 4. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych

6. 2. 5. Edukacja – przestrzeganie przepisów prawnej ochrony pracy

6. 2. 6. Handel-przestrzeganie przepisów prawa, w tym bezpieczeństwa i
higieny pracy, przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu w
niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

6. 2. 6. 1. Przestrzeganie przepisów prawa, w tym bezpieczeństwa i higieny
pracy

6. 2. 6. 2. Przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta
oraz w niektóre inne dni

6. 3. Legalność zatrudnienia

6. 3. 1. Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich

6. 3. 2. Legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania
pracy przez cudzoziemców

6. 3. 3. Świadczenie usług agencji zatrudnienia oraz powierzanie
i wykonywanie pracy tymczasowej

6. 3. 3. 1. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

6. 3. 3. 2. Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej, w tym także kierowanie
cudzoziemców z krajów trzecich do wykonywania pracy tymczasowej

6. 3. 3. 3. Przestrzeganie przepisów przez pracodawców użytkowników

6. 3. 3. 4. Stosowanie praktyk związanych z korzystaniem z konstrukcji
„outsourcingu/leasingu pracowniczego”

6. 3. 4. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

6. 3. 4. 1. Współpraca z instytucjami państw członkowskich UE/EOG i Szwajcarii

6. 3. 4. 2. Delegowanie pracowników z terytorium RP w ramach świadczenia
usług

6. 3. 4. 3. Delegowanie pracowników na terytorium RP w ramach świadczenia
usług

6. 3. 4. 4. Oświadczenia o delegowaniu pracowników na terytorium RP

6. 4. Strategia pierwszej kontroli

6. 4. 1. Pierwsza kontrola

6. 4. 2. Kontrole sprawdzające po pierwszej kontroli

7. PORADNICTWO PRAWNE I TECHNICZNE

8. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY
ZDROWIA

8. 1. Kampanie Państwowej Inspekcji Pracy

8. 1. 1. Kampania prewencyjno-kontrolna „Dobry przepis na bezpieczeństwo”

8. 2. Programy prewencyjne i edukacyjno-informacyjne Państwowej
Inspekcji Pracy

8. 2. 1. Program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw „Prewencja
wypadkowa”

8. 2. 2. Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP”

8. 2. 2. 1. Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP” dla mikroprzedsiębiorstw
z różnych branż (z wyłączeniem ZUL-i)

8. 2. 2. 2. Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP” dla zakładów usług
leśnych

8. 2. 3. Program profilaktyczny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu
w miejscu pracy”

8. 2. 4. Program informacyjno-edukacyjny „Budowa. STOP wypadkom!”

8. 2. 5. Program edukacyjno-informacyjny: ”Czas pracy kierowców a wypadki
drogowe”

8. 2. 6. Działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie indywidualnym
prowadzone pod hasłem „Szanuj życie! Bezpieczna praca
w gospodarstwie rolnym”

8. 2. 7. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

8. 3. Konkursy i nagrody Głównego Inspektora Pracy

8. 3. 1. Konkurs „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”

8. 3. 2. Nagroda im. Haliny Krahelskiej

8. 3. 3. Konkurs „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”

8. 3. 4. Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół
ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”

8. 4. Działalność wydawnicza Państwowej Inspekcji Pracy

8. 5. Pozostałe działania prewencyjno-promocyjne Państwowej
Inspekcji Pracy

9. DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

9. 1. Współpraca krajowa

9. 2. Współpraca międzynarodowa

9. 3. Działalność Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we
Wrocławiu

10. OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH, WNIOSKI LEGISLACYJNE
ORAZ OPINIOWANIE AKTÓW PRAWNYCH

10. 1. Ocena rozwiązań prawnych

10. 1. 1. Przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych i związane z nimi uprawnienia PIP dotyczące
prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy

10. 1. 2. Ocena unormowań wprowadzonych do Kodeksu pracy ustawą
z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich
elektronizacją

10. 1. 3. Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych - w zakresie rozwiązań dotyczących praw i obowiązków
pracowników i pracodawców

10. 1. 4. Regulacje wprowadzone do Kodeksu Pracy ustawą z dnia 6 grudnia
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności
egzekucji świadczeń alimentacyjnych

10. 2. Wnioski legislacyjne Głównego Inspektora Pracy 247

10. 3. Opiniowanie projektów aktów prawnych

11. PODSUMOWANIE, PRIORYTETY NA ROK 2021

11. 1. Podsumowanie

11. 2. Priorytety Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2021

12. DZIAŁALNOŚĆ PIP W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

12. 1. Efekty działań PIP w okresie epidemii SARS-CoV-2

12. 2. Wybrane efekty działań PIP

12. 3. Podstawowe dane z działalności kontrolno-nadzorczej PIP w
latach 2018-2020

12. 4. Standardowe zestawienia statystyczne

12. 5. Ustawy określające kompetencje organów PIP (stan prawny na
dzień 30.04.2021 r.)