• RSS
  • Wersja tekstowa
15.09.2022

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2021

1. Wprowadzenie

2. Badanie skarg i wniosków zgłaszanych do Państwowej Inspekcji Pracy

3. Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

3.1. Wypadki przy pracy

3.2. Ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy

4. Działalność Państwowej Inspekcji Pracy w stanie zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

4.1. Funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy w stanie pandemii

4.2. Działania podejmowane przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii COVID-19

4.3. Przestrzeganie rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dotyczących m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

4.4. Działania prewencyjne związane z popularyzacją wiedzy o szczególnych rozwiązaniach chroniących pracowników w czasie pandemii COVID-19

5. Priorytety w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

5.1. Działania kontrolne w obszarach aktywności gospodarczej o najwyższej wypadkowości i najwyższym poziomie zagrożeń zawodowych

5.1.1. Bezpieczeństwo w wytypowanych zakładach o wysokiej skali zagrożeń

5.1.1.1. Zakłady charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami zagrożeń zawodowych (wzmożony nadzór)

5.1.1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach o potencjalnie wysokim ryzyku poważnej awarii przemysłowej

5.1.2. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie

5.1.2.1. Prace budowlane i rozbiórkowe

5.1.2.2. Budowy i remonty dróg

5.1.2.3. Krótkie kontrole w budownictwie ukierunkowane na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących

5.1.2.4. Budownictwo infrastruktury kolejowej

5.1.2.5. Ocena przestrzegania przez pracodawców przepisów bhp podczas prac wykonywanych żurawiami wieżowymi i szybkomontującymi

5.1.2.6. Zagrożenia o charakterze publicznym

5.1.2.7. Wnioski

5.1.3. Bezpieczeństwo pracy w leśnictwie

5.1.4. Bezpieczeństwo pracy w przemyśle – wytwarzanie i przetwarzanie tworzyw sztucznych

5.1.5. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach energetycznych – organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w tym w zakładach zajmujących się remontami, naprawami i usuwaniem awarii maszyn i urządzeń technicznych

5.1.6. Bezpieczeństwo pracy w zakładach obróbki drewna

5.2. Eliminowanie bezpośrednich zagrożeń wypadkowych oraz ograniczanie wpływu niebezpiecznych lub szkodliwych czynników środowiska pracy na pracowników

5.2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

5.2.2. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych

5.2.3. Ograniczanie zagrożeń związanych z występowaniem czynników fizycznych w środowisku pracy – hałas i drgania mechaniczne

5.2.4. Bezpieczeństwo pracy podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego, m.in. z wykorzystaniem wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz w związku z obciążeniami układu mięśniowo-szkieletowego

6. Priorytety w zakresie prawnej ochrony pracy

6.1. Czas pracy oraz wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

6.1.1. Czas pracy

6.1.1.1. Kompleksowe kontrole czasu pracy

6.1.1.2. Czas pracy w usługach

6.1.1.3 Czas pracy w budownictwie

6.1.1.4. Egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku (działania w ramach Krajowej Strategii Kontroli) oraz czasu pracy kierowców

6.1.2. Wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

6.2. Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych

6.2.1. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy

6.2.2. Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych

7. Zadania stałe i bieżące Państwowej Inspekcji Pracy

7.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy

7.1.1. Opieka zdrowotna – przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp

7.1.2. Górnictwo – przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp

7.1.3. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach rolnych z uwzględnieniem legalności zatrudnienia

7.1.4. Warunki pracy w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej

7.1.5. Nadzór rynku

7.1.6. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych

7.2. Prawna ochrona pracy

7.2.1. Edukacja – przestrzeganie przepisów prawnej ochrony pracy

7.2.2. Handel – przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp

7.2.2.1. Prawna ochrona pracy

7.2.2.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

7.2.2.3. Przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

7.2.3. Przestrzeganie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych

7.2.4. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych

7.3. Legalność zatrudnienia

7.3.1. Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich

7.3.2. Legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców

7.3.3. Świadczenie usług agencji zatrudnienia oraz powierzanie i wykonywanie pracy tymczasowej

7.3.3.1. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

7.3.3.2. Powierzanie i wykonywanie pracy tymczasowej

7.3.3.3. Stosowanie praktyk związanych z korzystaniem z konstrukcji „outsourcingu/leasingu pracowniczego”

7.3.4. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

7.3.4.1. Delegowanie pracowników z terytorium RP w ramach świadczenia usług

7.3.4.2. Delegowanie pracowników na terytorium RP w ramach świadczenia usług

7.4. Strategia Pierwszej kontroli

7.4.1. Pierwsza kontrola

7.4.2. Kontrole sprawdzające po pierwszej kontroli

7.4.3. Podsumowanie strategii pierwszej kontroli

8. Kampania prewencyjno-kontrolna „Dobry przepis na bezpieczeństwo”

9. Poradnictwo prawne i techniczne

10. Działalność prewencyjna oraz promocja ochrony zdrowia

10.1. Kampanie Państwowej Inspekcji Pracy

10.1.1. Kampania edukacyjno-informacyjna „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”

10.1.2. Działania realizowane w ramach kampanii Europejskiego Urzędu ds. Pracy na rzecz pracy sezonowej „Prawa przez cały rok”

10.2. Programy prewencyjne i edukacyjno-informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy

10.2.1. Program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw „Prewencja wypadkowa”

10.2.2. Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP”

10.2.2.1. Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP” dla mikroprzedsiębiorstw

10.2.2.2. Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP dla zakładów usług leśnych”

10.2.3. Program profilaktyczny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”

10.2.4. Program informacyjno-edukacyjny „Budowa. STOP wypadkom!”

10.2.5. Działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie indywidualnym prowadzone pod hasłem „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”

10.2.6. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

10.3. Konkursy i nagrody Głównego Inspektora Pracy

10.3.1. Konkurs „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”

10.3.2. Nagroda im. Haliny Krahelskiej

10.3.3. Konkurs „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”

10.3.4. Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”

10.3.5. Konkurs „Buduj bezpiecznie”

10.3.6. Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” (konkurs KRUS przy współpracy PIP)

10.4. Działalność wydawnicza Państwowej Inspekcji Pracy

10.5. Pozostałe działania prewencyjno-promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy

11. Działalność krajowa i międzynarodowa

11.1. Współpraca krajowa

11.2. Współpraca międzynarodowa

11.3. Działania komunikacyjne i wizerunkowe Państwowej Inspekcji Pracy

11.4. Działalność Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu

12. Ocena rozwiązań prawnych, wnioski legislacyjne oraz opiniowanie aktów prawnych

12.1. Ocena rozwiązań prawnych

12. 1.1. Przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych i związane z nimi uprawnienia PIP dotyczące prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy

12.1.2. Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - w zakresie rozwiązań dotyczących praw i obowiązków pracowników i pracodawców

12.1.3. Regulacje wprowadzone do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

12.1.4. Wstępna ocena - w aspekcie uprawnień kontrolnych PIP – przepisów ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

12.2. Wnioski legislacyjne Głównego Inspektora Pracy

12.3. Opiniowanie projektów aktów prawnych

13. Podsumowanie i priorytety na rok 2022

14. Działalność PIP w ujęciu statystycznym