• RSS
  • Wersja tekstowa

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2013

SŁOWO WSTĘPNE

 
SPIS TREŚCI
 

I. WPROWADZENIE

 

II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Wstęp
2. Kontrole
3. Decyzje inspektorów pracy
4. Decyzje nakazujące zaprzestanie prowadzenia działalności
5. Decyzje dotyczące wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia
6. Decyzje dotyczące wpisu do ewidencji pracowników wykonujących prace
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
7. Odwołania od decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy
8. Skargi na postanowienia i decyzje organów PIP
9. Informacja dotycząca prowadzenia egzekucji administracyjnej
10. Wystąpienia inspektorów pracy
11. Polecenia
12. Kontrole zakończone odebraniem oświadczenia od podmiotu kontrolowanego
13. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
14. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
15. Skargi i wnioski
16. Porady prawne i techniczne
17. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy
18. Spory zbiorowe
19. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci
20. Opiniowanie wniosków dot. wydania zgody na wyłącznie elektryczne oświetlenie
pomieszczeń pracy lub na ich lokalizację poniżej poziomu otaczającego terenu
21. Orzeczenia o dopuszczeniu statków żeglugi śródlądowej do eksploatacji
22. Sprawdzanie poprawności informacji – składanych do ZUS przez płatników składek
– zawierających dane do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
23. Wnioskowanie do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe
24. Pisma o charakterze informacyjno-prewencyjnym
 

III. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

 

IV. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ DŁUGOFALOWYCH
NA LATA 2013-2015

 

1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu

A. Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy
B. Zawieranie umów terminowych

2. Wzmożony nadzór w wybranej grupie zakładów o wysokiej skali zagrożeń zawodowych
3. Zarządzanie bezpieczeństwem w średnich i dużych zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy

 

 

V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

 

1. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy

A. Kontrole czasu pracy w zakładach różnych branż
B. Kontrole czasu pracy maszynistów

2. Transport drogowy – kontrole czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku oraz czasu pracy kierowców
3. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy

A. Kontrole przeprowadzone w wyniku skarg pracowniczych dot. wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń
B. Kontrole planowe – w zakładach różnych branż

4. Kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych

A. Prawna ochrona pracy
B. Bezpieczeństwo i higiena pracy

5. Kontrole placówek handlowych (wielkopowierzchniowych i innych)

A. Prawna ochrona pracy
B. Bezpieczeństwo i higiena pracy

6. Budownictwo

A. Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych – z uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawidłowości zamontowania i odbioru rusztowań fasadowych
B. Kontrole dotyczące budowy i remontów dróg

7. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w podziemnych zakładach górniczych
8. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w firmach świadczących usługi górnicze w podziemnych zakładach górniczych
9. Kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowo powstałych
10. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe przy współspalaniu biomasy i węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach – rekontrole zakładów kontrolowanych w latach 2010-2012
11. Działania kontrolno-prewencyjne w wybranych zakładach branży naftowej
12. Działania kontrolno-prewencyjne w wybranych zakładach azotowych
13. Bezpieczeństwo chemiczne w zakładach pracy
14. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w dystrybucyjnych zakładach gazowniczych zajmujących się eksploatacją sieci i instalacji gazowych gazu ziemnego
15. Bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu i zrywce drewna
16. Wymagania zasadnicze i minimalne

A. Kontrole spełniania wymagań minimalnych dla maszyn do obróbki drewna
B. Kontrole spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn, urządzeń i środków ochrony indywi dualnej – nadzór rynku

17. Kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spożywczego
18. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach

19. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych
20. Legalność zatrudnienia

A. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich
B. Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców
C. Przestrzeganie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez agencje zatrudnienia
D. Przestrzeganie przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych

21. Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem

   

VI. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

    

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

 

1. Kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę”
2. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - prewencja wypadkowa
3. Kampania informacyjno-promocyjna „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”
4. Kampania informacyjno-promocyjna „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”
5. Działania informacyjno-prewencyjne dotyczące zagrożeń związanych z nanomateriałami
6. Program informacyjno-prewencyjny w budownictwie
7. Program prewencyjny w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez użytkowane maszyny i urządzenia do obróbki drewna
8. Program informacyjno-promocyjny: Ochrona zdrowia w miejscu pracy – ograniczanie negatywnych skutków narażenia na szkodliwe czynniki środowiska pracy
9. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”
10. Program prewencyjny dla mikrozakładów: Zdobądź Dyplom PIP
11. Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy – stres, mobbing, dyskryminacja, molestowanie, przemoc oraz agresja
12. Ocena realizacji celów przyjętych w programach prewencyjnych
13. Konkursy, nagrody Głównego Inspektora Pracy, udział w targach, działalność wydawnicza i szkoleniowa
 

VIII. DZIAŁALNOŚC WEWNĄTRZORGANIZACYJNA

  1. Szkolenia kadry PIP oraz działalność OS PIP we Wrocławiu
2. Informatyzacja PIP
 

IX. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

 

1. Współdziałanie PIP z organami administracji publicznej, organami nadzoru nad warunkami pracy oraz innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy
2. Współpraca międzynarodowa

X. OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH, WNIOSKI LEGISLACYJNE ORAZ OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH
     

 

1. Ocena rozwiązań prawnych
2. Wnioski legislacyjne Głównego Inspektora Pracy
3. Opiniowanie projektów aktów prawnych

XI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 

ZAŁĄCZNIKI

 


 

 

PEŁNY TEKST SPRAWOZDANIA w jednym pliku