• RSS
  • Wersja tekstowa

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2012

SŁOWO WSTĘPNE

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE
  
II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

1. Wstęp
2. Kontrole
3. Decyzje inspektorów pracy
4. Decyzje nakazujące zaprzestanie prowadzenia działalności
5. Decyzje dot. wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia
6. Decyzje dotyczące wpisu do ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
7. Odwołania od decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy
8. Skargi na decyzje organów Państwowej Inspekcji Pracy
9. Informacja dot. prowadzenia egzekucji administracyjnej
10. Wystąpienia inspektorów pracy
11. Polecenia
12. Kontrole zakończone odebraniem oświadczenia od podmiotu kontrolowanego
13. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
14. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
15. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy
16. Skargi i wnioski
17. Porady prawne i techniczne
18. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy
19. Spory zbiorowe
20. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci
21. Opiniowanie wniosków dot. wydania zgody na wyłącznie elektryczne oświetlenie pomieszczeń pracy lub na ich lokalizację poniżej poziomu otaczającego terenu
22. Orzeczenia o dopuszczeniu statków żeglugi śródlądowej do eksploatacji
23. Sprawdzanie poprawności informacji - składanych do ZUS przez płatników składek - zawierających dane do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
24. Wnioskowanie do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe
25. Kontrole pracodawców, którym podwyższono składkę na ubezpieczenie wypadkowe
26. Pisma o charakterze informacyjno-prewencyjnym


III. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

IV. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ DŁUGOFALOWYCH NA LATA 2010-2012

1. Budownictwo

A. Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych
B. Kontrole dot. budowy i remontów dróg
C. Kontrole czasu pracy w budownictwie
D. Kontrole wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy w budownictwie
E. Nadzór inwestycji związanych z EURO 2012

2. Wzmożony nadzór nad zakładami charakteryzującymi się największym nasileniem zagrożeń zawodowych
3. Transport drogowy — kontrole czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku kierowców
 

V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

1. Podmioty lecznicze - kontrole wybranych zagadnień prawa pracy
2. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy w podmiotach należących do sektora bankowego oraz zakładach innych branż
3. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy

A. Kontrole wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy w zakładach różnych branż
B. Kontrole wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy w podmiotach należących do sektora bankowego  

4. Kontrole placówek handlowych (wielkopowierzchniowych, innych)

A. Prawna ochrona pracy
B. Bezpieczeństwo i higiena pracy

5. Placówki handlu detalicznego (w tym wielkopowierzchniowe)

A. Prawna ochrona pracy
B. Bezpieczeństwo i higiena pracy

6. Kontrole bezpieczeństwa pracy i prawnej ochrony pracy w zakładach średnich (50-249 pracujących) i dużych (250 i więcej pracujących)

A. Prawna ochrona pracy
B. Bezpieczeństwo pracy

7. Kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowo powstałych
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (transport, unieszkodliwianie), ze szczególnym uwzględnieniem narażenia pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych
9. Kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowniach wodnych
10. Kontrole zakładów, w których z przyczyn wynikających z cech miejsca pracy, urządzeń lub używanych substancji i mieszanin może wystąpić atmosfera wybuchowa
11. Działania kontrolno-prewencyjne w wybranych zakładach branży naftowej
12. Kontrole podziemnych zakładów górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych jednostek organizacyjnych, w których notowana jest największa liczba wypadków
13. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach gospodarczych świadczących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych
14. Bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu i zrywce drewna
15. Zarządzanie bezpieczeństwem w małych zakładach (do 50 pracujących), w których wystąpiły wypadki przy pracy
16. Wymagania zasadnicze i minimalne

A. Kontrole spełniania wymagań minimalnych dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych
B. Kontrole spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn, środków ochrony indywidualnej i wyrobów pirotechnicznych - nadzór rynku

17. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych
18. Legalność zatrudnienia

A. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich
B. Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców
C. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
D. Przestrzeganie przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych


VI. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
 

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

1. Program informacyjno-promocyjny w budownictwie
2. Program informacyjno-promocyjny: „Czas pracy a wypadki drogowe"
3. Program informacyjno-prewencyjny dot. dostosowania do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych
4. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - prewencja wypadkowa
5. Kampania informacyjna „Stres i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą"
6. Program informacyjno-promocyjny „Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym"
7. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa"
8. Program prewencyjny dla mikrozakładów „Zdobądź dyplom PIP"
9. Kampania informacyjna „Poznaj swoje prawa w pracy"
10. Konkursy, nagrody Głównego Inspektora Pracy, udział w targach, działalność wydawnicza i szkoleniowa

VIII. DZIAŁALNOŚC WEWNĄTRZORGANIZACYJNA

1. Szkolenia kadry PIP oraz działalność OS PIP we Wrocławiu
2. Informatyzacja PIP

IX. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

1. Współdziałanie PIP z organami administracji publicznej, organami nadzoru nad warunkami pracy oraz innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy
2. Współpraca międzynarodowa
 

X. OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH, WNIOSKI LEGISLACYJNE ORAZ OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

1. Ocena rozwiązań prawnych
2. Wnioski legislacyjne Głównego Inspektora Pracy
3. Opiniowanie projektów aktów prawnych
    

XI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
   
ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Ustawy określające kompetencje organów PIP
Załącznik 2. A. Stan osobowy Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r.
Załącznik 2. B. Struktura wieku, wykształcenia oraz staż pracowników PIP
Załącznik 3a. Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r. - kontrole i środki prawne (wg sekcji gospodarki narodowej PKD)
Załącznik 3b. Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r. - kontrole i środki prawne (wg wielkości zatrudnienia)
Załącznik 3c. Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r.- kontrole i środki prawne (wg form własności)
Załącznik 4a. Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r. - wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
Załącznik 4b. Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r. - wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (wg wielkości zatrudnienia)
Załącznik 4c. Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r. - wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (wg form własności)
Załącznik 5. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sekcjach gospodarki narodowej (dane GUS)
Załącznik 6. Podmioty gospodarcze działające w Polsce w roku 2012 według PKD


PEŁNY TEKST SPRAWOZDANIA w jednym pliku (dokument zawiera wewnętrzną nawigację)