• RSS
  • Wersja tekstowa

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2011

 

SŁOWO WSTĘPNE

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE
  
II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

 1.Wstęp    
 2.Kontrole    
 3.Decyzje inspektorów pracy    
 4.Decyzje nakazujące zaprzestanie prowadzenia działalności    
 5.Decyzje dot. wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia    
 6.Decyzje dot. wpisu do ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze    
 7.Odwołania od decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy    
 8.Skargi na decyzje organów Państwowej Inspekcji Pracy    
 9.Informacja dot. prowadzenia egzekucji administracyjnej    
10.Wystąpienia inspektorów pracy    
11.Polecenia    
12.Kontrole zakończone odebraniem oświadczenia od podmiotu kontrolowanego    
13.Wykroczenia przeciwko prawom pracownika    
14.Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa    
15.Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy    
16.Skargi i wnioski    
17.Porady prawne i techniczne    
18.Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy    
19.Spory zbiorowe    
20.Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci    
21.Kontrola zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym    
22.Opiniowanie wniosków dot. wydania zgody na wyłącznie elektryczne oświetlenie    
      pomieszczeń pracy lub na ich lokalizację poniżej poziomu otaczającego terenu    
23.Orzeczenia o dopuszczeniu statków żeglugi śródlądowej do eksploatacji    
24.Sprawdzanie poprawności informacji — składanych do ZUS przez płatników składek    
        — zawierających dane do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)    
25.Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe    
26.Pisma o charakterze informacyjno-prewencyjnym    
27.Współpraca z urzędami państw członkowskich UE/EOG i wypełnianie roli instytucji łącznikowej   

 


III. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

IV. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ DŁUGOFALOWYCH NA LATA 2010-2012

1. Budownictwo

A. Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych
B. Kontrole dot. budowy i remontów dróg
C. Nadzór inwestycji związanych z EURO 2012
 

2. Wzmożony nadzór nad zakładami charakteryzującymi się największym nasileniem zagrożeń zawodowych
3. Transport drogowy — kontrole czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku kierowców
 

V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

1. Placówki ochrony zdrowia — kontrole wybranych zagadnień prawa pracy    
2. Czas pracy   
        A.  Kontrole zakładów różnych branż    
        B.  Kontrole czasu pracy kierowców wykonujących przewozy regularne do 50 km    

3. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy — kontrole w zakładach różnych branż,  ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszanych skarg    

4. Placówki handlu detalicznego (w tym wielkopowierzchniowe)    
    A.  Prawna ochrona pracy    
    B.  Bezpieczeństwo i higiena pracy    

5. Energetyka    
    A.  Kontrole zakładów wchodzących w skład Spółki PKP Energetyka    
    B.  Kontrole elektrowni i elektrociepłowni współspalających biomasę i węgiel    

6. Zarządzanie bezpieczeństwem w zakładach, w których występuje duże nasilenie    
    wypadków przy pracy  
 
7. Działania kontrolno-prewencyjne w zakładach branży naftowej    
    A.  Działania prewencyjne — samokontrole baz paliw i baz surowcowych    
    B.  Kontrole baz paliw i baz surowcowych    

8. Wymagania zasadnicze i minimalne    
    A.  Kontrole spełniania wymagań minimalnych dla maszyn do obróbki plastycznej    
    B.  Nadzór rynku maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej    

9. Kontrole amoniakalnych instalacji chłodniczych    
10. Kontrole stanowisk pracy, na których występują atmosfery wybuchowe    
11. Kontrole stacji paliw płynnych i autogazu    
12. Bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu, zrywce i wywozie drewna    
13. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach węgla kamiennego   podczas wykonywania transportu    
14. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych    
15. Legalność zatrudnienia    
    A. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich    
    B. Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy  przez cudzoziemców    
    C.  Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy   


VI. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
 

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

1. Kampania informacyjno-prewencyjna „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”    
2. Kampania prewencyjna „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”    
3. Program informacyjno-prewencyjny „Zarządzanie bhp w małych zakładach,    
    w których odnotowano duże nasilenie wypadków przy pracy”    
4. Działania informacyjno-prewencyjne dot. bezpieczeństwa pracy przy maszynach  do obróbki plastycznej    
5. Program informacyjno-prewencyjny „Stres w miejscu pracy i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą w korporacjach (w tym w bankach)    
6. Program informacyjno-promocyjny „Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym”    
7. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”    
8. Program prewencyjny „Zdobądź dyplom PIP”    
9. Kampania informacyjna „Poznaj swoje prawa w pracy”    
10. Konkursy, nagrody Głównego Inspektora Pracy, udział w targach,  działalność wydawnicza i szkoleniowa    
11. Projekty realizowane ze środków funduszy europejskich we współpracy z PIP

VIII. DZIAŁALNOŚC WEWNĄTRZORGANIZACYJNA

1. Szkolenia kadry PIP oraz działalność OS PIP we Wrocławiu
2. Informatyzacja PIP
3. Ocena funkcjonowania jednostek organizacyjnych PIP    
 

IX. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

1. Współdziałanie PIP z organami administracji publicznej, organami nadzoru nad warunkami pracy oraz innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy
2. Współpraca międzynarodowa
 

X. OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH, WNIOSKI LEGISLACYJNE ORAZ OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

1. Ocena rozwiązań prawnych
2. Wnioski legislacyjne Głównego Inspektora Pracy
3. Opiniowanie projektów aktów prawnych
    

XI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
   
ZAŁĄCZNIKI