• RSS
  • Wersja tekstowa

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2010

SŁOWO WSTĘPNE

I. WPROWADZENIE

II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

1. Wstęp
2. Kontrole
3. Decyzje inspektorów pracy
4. Decyzje nakazujące zaprzestanie prowadzenia działalności
5. Decyzje dot. wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia
6. Odwołania od decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy
7. Skargi na decyzje organów Państwowej Inspekcji Pracy
8. Informacja dot. prowadzenia egzekucji administracyjnej
9. Wystąpienia inspektorów pracy
10. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
11. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
12. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy
13. Skargi i wnioski
14. Porady prawne i techniczne
15. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy
16. Spory zbiorowe
17. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci
18. Kontrola zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
19. Orzeczenia o dopuszczeniu statków żeglugi śródlądowej do eksploatacji
20. Sprawdzanie poprawności informacji — składanych do ZUS przez plątników składek - zawierających dane do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
21. Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe
22. Pisma o charakterze informacyjno-prewencyjnym
23. Współpraca z urzędami państw członkowskich UE i wypełnianie roli instytucji łącznikowej


III. ANALIZOWANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY


IV. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ DŁUGOFALOWYCH NA LATA 2010-2012 (I ETAP)

1. Budownictwo

A. Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych
B. Kontrole dot. budowy i remontów dróg

2. Wzmożony nadzór nad zakładami charakteryzującymi się największym nasileniem zagrożeń zawodowych
3. Transport drogowy — kontrole czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku kierowców
 

V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

1. Funkcjonowanie ustawy antykryzysowej — kontrole zakładów rożnych branż
2. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy 68

A. Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych
B. Kontrole dot. budowy i remontów dróg
C. Nadzór inwestycji związanych z EURO 2012

3. Czas pracy

A. Czas pracy w placówkach ochrony zdrowia
B. Czas pracy w zakładach rożnych branż

4. Placówki handlu detalicznego (w tym wielkopowierzchniowe)

A. Prawna ochrona pracy
B. Bezpieczeństwo i higiena pracy

5. Energetyka

A. Kontrole dużych zakładów rożnych branż
B. Kontrole elektrowni wiatrowych
C. Kontrole elektrowni i elektrociepłowni współspalających biomasę i węgiel

6. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w podziemnych zakładach

7. Zarządzanie bezpieczeństwem w małych zakładach (do 49 pracowników), w których występuje duże nasilenie wypadków aa aaprzy pracy

8. Kontrole zakładów o potencjalnie wysokim ryzyku awarii przemysłowej, w tym zakładów branży naftowej

9. Zagrożenia czynnikami chemicznymi i fizycznymi w zakładach branży meblowej oraz produkujących wyroby z włókien poliestrowo-szklanych

10. Wymagania minimalne i zasadnicze

A. Kontrole spełniania wymagań minimalnych dla maszyn do obróbki plastycznej metali
B. Nadzór rynku maszyn, urządzeń i i środków ochrony indywidualnej

11. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych

12. Legalność zatrudnienia

A. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich
B. Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców
C. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 VI. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
 

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

1. Kampania informacyjna „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie — upadki i poślizgnięcia"
2. Kampania informacyjna „Czas pracy a wypadki drogowe"
3. Kampania informacyjna „Pakiet antykryzysowy"
4. Zarządzanie bezpieczeństwem w małych zakładach (do 49 osób), w których występuje duże nasilenie wypadków
5. Program informacyjno-prewencyjny dla zakładów branży meblowej oraz firm produkujących wyroby z włókien poliestrowo-szklanych
6. Program prewencyjny dotyczący dostosowania ubytkowanych maszyn do minimalnych wymagań technicznych
7. Program informacyjno-promocyjny „Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym"
8. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa"
9. Program prewencyjny „Zdobądź dyplom PIP”

VIII. DZIAŁALNOŚC WEWNĄTRZORGANIZACYJNA

1. Szkolenia kadry PIP oraz działalność OS PIP we Wrocławiu
2. Informatyzacja PIP
3. Ocena funkcjonowania jednostek organizacyjnych PIP

IX. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

1. Współdziałanie PIP z organami władzy, organami nadzoru nad warunkami pracy oraz innymi instytucjami aaaaaaaa a aadziałającymi w sferze ochrony pracy
2. Działalność szkoleniowa i edukacyjna we współpracy z partnerami społecznymi
3. Współpraca międzynarodowa

X. OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH, WNIOSKI LEGISLACYJNE ORAZ OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

1. Ocena rozwiązań prawnych
2. Wnioski legislacyjne Głównego Inspektora Pracy
3. Opiniowanie projektów aktów prawnych

XI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
 

ZAŁĄCZNIKI

1. Stan osobowy Państwowej Inspekcji Pracy i Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu w 2010r. Struktura wieku, wykształcenia oraz staż pracy pracowników PIP
2. Przepisy ochrony pracy:
Podstawy prawne działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2010r.
Przepisy nowo ustanowione w 2010 r.
Zmiany w obowiązujących przepisach wprowadzone w 2010r.
3a. Realizacja harmonogramu zadań kontrolnych PIP w 2010 r.
3b. Realizacja harmonogramu działań prewencyjnych PIP w 2010r.
4a. Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. - kontrole i środki prawne wg sekcji gospodarki narodowej PKD
4b. Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010r. - kontrole i środki prawne wg wielkości zatrudnienia
4c. Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010r. - kontrole i środki prawne wg form własności)
5a. Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. - wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową  wg sekcji gospodarki narodowej PKD)
5b. Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. - wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową wg wielkości zatrudnienia
5c. Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. - wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową wg form własności
6. Podmioty gospodarcze działające w Polsce w roku 2010 według PKD

PEŁNY TEKST SPRAWOZDANIA w jednym pliku