• RSS
  • Wersja tekstowa

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2009

WSTĘP

I. WPROWADZENIE

II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE           

 1. Kontrole
 2. Decyzje inspektorów pracy
 3. Decyzje nakazujące zaprzestanie prowadzenia działalności
 4. Decyzje dotyczące wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia
 5. Odwołania od decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy
 6. Skargi na decyzje organów Państwowej Inspekcji Pracy
 7. Informacja dotycząca prowadzenia egzekucji administracyjnej
 8. Wystąpienia inspektorów pracy
 9. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
10. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
11. Skargi i wnioski
12. Porady prawne i techniczne
13. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy
14. Spory zbiorowe
15. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci
16. Kontrola zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
17. Orzeczenia o dopuszczeniu statków żeglugi śródlądowej do eksploatacji
18. Sprawdzanie poprawności informacji - składanych do ZUS - zawierających dane do ustalenia składki na
      ubezpieczenie wypadkowe (ZUS-IWA)
19. Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe
20. Pisma o charakterze informacyjno-prewencyjnym
21. Współpraca z urzędami państw członkowskich UE i wypełnianie roli instytucji łącznikowej
      

III. ANALIZOWANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

IV. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ DŁUGOFALOWYCH NA LATA 2007-2009 (III ETAP REALIZACJI)      

1. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
2. Czas pracy

A. Czas pracy w transporcie drogowym
B. Czas pracy w transporcie szynowym
C. Czas pracy w transporcie lotniczym
D. Czas pracy w transporcie morskim
E. Czas pracy w zakładach różnych branż

3. Zakłady eksploatujące obrabiarki do metali - spełnianie minimalnych wymaga dla maszyn i urządzeń
4. Wzmożony nadzór nad zakładami charakteryzującymi się największym nasileniem zagrożeń zawodowych


V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

1. Tereny budów
2. Bhp przy budowie i remoncie dróg i mostów
3. Zakłady górnictwa podziemnego
4. Podmioty gospodarcze świadczące usługi na rzecz kopalń
5. Bezpieczeństwo pracy w samochodowych warsztatach mechanicznych i lakierniczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów dotyczących chemikaliów w tym rozporządzenia REACH 72
6. Laboratoria diagnostyczne w zakładach opieki zdrowotnej
7. Nadzór rynku maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej
8. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
9. Placówki handlu detalicznego (w tym wielkopowierzchniowe)

A. Prawna ochrona pracy
B. Bezpieczeństwo i higiena pracy

10. Legalność zatrudnienia

A. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich
B. Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców
C. Agencje zatrudnienia
      

VI. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
 

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY
            
1. Kampania informacyjna "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - upadki i poślizgnięcia"
2. Kampania informacyjno-kontrolna EURO 2012
3. Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym
4. Program prewencyjny: Zapobieganie zagrożeniom czynnikami chemicznymi w małych zakładach
5. Kampania informacyjno-promocyjna "Ocena Ryzyka Zawodowego"
6. Spełnianie minimalnych wymagań technicznych przez użytkowane maszyny
7. Program prewencyjny "Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy"
8. Zapobieganie negatywnym skutkom przeciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy
9. Program edukacyjny "Kultura bezpieczeństwa"
10. Podsumowanie kampanii "Ręczne przemieszczanie ciężarów"
11. Konkursy, nagrody Głównego Inspektora Pracy, udział w targach, działalność wydawnicza i szkoleniowa
      

VIII. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA
      
IX. OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH ORAZ WNIOSKI LEGISLACYJNE
            
1. Ocena rozwiązań prawnych
2. Wnioski legislacyjne
3. Opiniowanie aktów prawnych
 

X. ZAGROŻENIA ZAWODOWE W UJĘCIU STATYSTYCZNYM
            
1. Wypadki przy pracy
2. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia
3. Choroby zawodowe
4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w rolnictwie indywidualnym
      

XI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
      

ZAŁĄCZNIKI
            

Załącznik 1A. Stan osobowy Państwowej Inspekcji Pracy i Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu w 2009 r.
B. Struktura wieku, wykształcenia oraz staż pracy pracowników PIP

Załącznik 2. Przepisy ochrony pracy
A. Podstawy prawne działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 r.
B. Przepisy nowo ustanowione w 2009 r.
C. Zmiany w obowiązujących przepisach wprowadzone w 2009 r.

Załącznik 3A. Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 r. (wg sekcji gospodarki narodowej PKD)

Załącznik 3B. Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 r. (wg  wielkości zatrudnienia)

Załącznik 3C. Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 r. (wg form własności)

Załącznik 4A. Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 r. (wg sekcji gospodarki narodowej PKD)

Załącznik 4B. Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 r. (wg wielkości zatrudnienia)

Załącznik 4C. Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 r. (wg form własności)

Załącznik 5A. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sekcjach gospodarki narodowej

Załącznik 5B. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w województwach

Załącznik 6. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia według sekcji i działów PKD

Załącznik 7. Choroby zawodowe w Polsce według jednostek chorobowych

Załącznik 8. Podmioty gospodarcze działające w Polsce w roku 2009 według PKD
 
      

PEŁNY TEKST SPRAWOZDANIA w jednym pliku