• RSS
  • Wersja tekstowa

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2008

WSTĘP
 

I. WPROWADZENIE
 

II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

01. Kontrole w 2008 r.
02. Decyzje inspektorów pracy
03. Decyzje nakazujące zaprzestanie prowadzenia działalności
04. Decyzje dot. wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia
05. Informacja dot. prowadzenia egzekucji administracyjnej
06. Informacja dotycząca skarg - na decyzje i postanowienia organów inspekcji pracy - do sądów administracyjnych
07. Wystąpienia inspektorów pracy
08. Wystąpienia okręgowych inspektorów pracy
09. Wystąpienia Głównego Inspektora Pracy
10. Wykroczenia
11. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz współpraca z prokuraturą i sądami
12. Skargi i wnioski
13. Porady prawne i techniczne
14. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy
15. Spory zbiorowe
16. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci
17. Kontrola zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
18. Orzeczenia o dopuszczeniu statków żeglugi śródlądowej do eksploatacji
19. Sprawdzanie poprawności informacji - składanych do ZUS przez płatników składek - zawierających dane do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
20. Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe
21. Pisma o charakterze informacyjno-prewencyjnym
22. Współpraca z urzędami państw członkowskich UE i wypełnianie roli instytucji łącznikowej
 

III. ANALIZOWANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY
 

IV. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ DŁUGOFALOWYCH NA LATA 2007-2009  (II ETAP REALIZACJI)

1. Przestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
2. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy
         A. Kontrole w placówkach ochrony zdrowia
         B. Kontrole w towarzystwach ubezpieczeniowych
         C. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowców - rekontrole
         D. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy w bankach - rekontrole
3. Kontrole przestrzegania wymagań minimalnych w odniesieniu do maszyn i urządzeń technicznych w zakładach eksploatujących maszyny budowlane
4. Wzmożony nadzór w zakładach różnych branż charakteryzujących się największym nasileniem zagrożeń zawodowych


V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

01. Kontrola legalności zatrudnienia
         A. Informacje ogólne
         B. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich
         C. Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców
         D. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
         E. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy
02. Wykonywanie przez pracodawców orzeczeń sądów pracy
03. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych
04. Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem
05. Przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania młodocianych
06. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie pracy dzieci i młodzieży
07. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w placówkach handlu detalicznego
         A. Prawna ochrona pracy
         B. Bezpieczeństwo i higiena pracy
08. Przestrzeganie przepisów dot. bhp oraz czasu pracy w zakładach przemysłu piekarniczego
09. Zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego u osób pracujących w szpitalach przy ręcznych pracach transportowych
10. Ergonomiczne czynniki ryzyka (praca powtarzalna i postawa przy pracy) przy produkcji artykułów motoryzacyjnych oraz sprzętu AGD/RTV
11. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji i przetwórstwa metali nieżelaznych (z wyłączeniem odlewni)
12. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w podmiotach gospodarczych świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych
         A. Podmioty gospodarcze świadczące usługi na rzecz zakładów górniczych w wyrobiskach podziemnych
         B. Podmioty gospodarcze świadczące usługi na rzecz zakładów górniczych - na powierzchni
13. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników zatrudnionych w narażeniuna czynniki chemiczne, w tym o własnościach rakotwórczych, mutagennyc i działających na rozrodczość, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego - w wybranych branżach
14. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z udziałem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych
15. Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych
16. Kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji chemii budowlanej
17. Przestrzeganie przepisów bhp na placach budów
18. Bhp przy budowie i remoncie dróg i autostrad (w tym mostów i wiaduktów)
19. Kontrole robót wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze publicznym)
20. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych
21. Kontrole przestrzegania przez pracodawców wymagań związanych z bezpieczeństwem przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
22. Przestrzeganie przepisów bhp oraz prawnej ochrony pracy w gospodarstwach rolnych zatrudniających pracowników
23. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pozyskiwaniu drewna i innych pracach z zakresu gospodarki leśnej
24. Przestrzeganie przepisów dotyczących spełniania wymagań zasadniczych wyrobów przez producentów i dostawców - działania w ramach nadzoru rynku
25. Bezpieczeństwo pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne
26. Kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących szkodliwych czynników biologicznych w archiwach i bibliotekach
27. Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego w zakładach o znacznym stopniu zagrożeń zawodowych
28. Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
29. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
30. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych


VI. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
 

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

1. Europejska kampania informacyjno-kontrolna "Ręczne przemieszczanie ciężarów"
2. Kampania informacyjno-promocyjna "Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym"
3. Program informacyjno-edukacyjny "Kultura bezpieczeństwa"
4. Program prewencyjny "Zapobieganie negatywnym skutkom przeciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy"
5. Program prewencyjny "Przestrzeganie prawa pracy w mikroprzedsiębiorstwach"
6. Kampania informacyjno-promocyjna "Ocena ryzyka zawodowego"
7. Działania wspomagające kontrole z zakresu spełniania wymagań minimalnych dot. bhp
8. Popularyzacja zagadnień ochrony pracy
       A. Działalność wydawnicza
       B. Organizacja konkursów
       C. Udział w targach
       D. Szkolenia dla partnerów społecznych
9. Kampania informacyjno-kontrolna EURO 2012 - bezpieczeństwo przy realizacji inwestycji związanych z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w piłce nożnej


VIII. WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRACY

1. Współpraca z organami władzy
2. Współpraca z organami nadzoru i kontroli warunków pracy
3. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony pracy
4. Współpraca z placówkami badawczymi i uczelniami oraz udział w konferencjach i seminariach dot. problematyki ochrony pracy
5. Współpraca z mediami

 

IX. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

1. Współpraca z instytucjami międzynarodowymi
2. Udział przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy w pracach komisji Parlamentu Europejskiego, komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej
3. Współpraca z inspekcjami poszczególnych krajów UE
4. Udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach
5. Współpraca regionalna

X. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA

XI. OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH ORAZ WNIOSKI LEGISLACYJNE

1. Ocena rozwiązań prawnych
        A. Kodeks pracy
        B. Inne ustawy
        C. Akty wykonawcze
2. Wnioski legislacyjne

XII. ZAGROŻENIA ZAWODOWE W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

1. Wypadki przy pracy
2. Choroby zawodowe
3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w rolnictwie indywidualnym


XIII.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI


ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1
      A. Stan osobowy Państwowej Inspekcji Pracy i Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu w 2008 r.
      B. Struktura wieku, wykształcenia oraz staż pracy pracowników PIP
Załącznik 2 Przepisy ochrony pracy
      A. Prawne podstawy działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2008 r.
      B. Przepisy nowo ustanowione w 2008 r.
      C. Zmiany w obowiązujących przepisach wprowadzone w 2008 r.
Załącznik 3
     A. Dane z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w skontrolowanych zakładach
         (wg sekcji gospodarki narodowej PKD) w 2008 r.
     B. Dane z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w skontrolowanych zakładach
         (wg wielkości zatrudnienia) w 2008 r.
     C. Dane z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w skontrolowanych zakładach
        (wg form własności) w 2008 r.
Załącznik 4
     A. Dane z działalności Państwowej Inspekcji Pracy dot. wykroczeń i przestępstw
         przeciwko prawom pracownika oraz podjętych środków prawnych w skontrolowanych  zakładach
         (wg sekcji gospodarki narodowej PKD) w 2008 r.
     B. Dane z działalności Państwowej Inspekcji Pracy dot. wykroczeń i przestępstw przeciwko
         prawom pracownika oraz podjętych środków prawnych w skontrolowanych zakładach (wg wielkości
         zatrudnienia) w 2008 r.
     C. Dane z działalności Państwowej Inspekcji Pracy dot. wykroczeń i przestępstw przeciwko
         prawom pracownika oraz podjętych środków prawnych w skontrolowanych zakładach
         (wg form własności) w 2008 r.
Załącznik 5
      A. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sekcjach gospodarki narodowej w latach 2006-2008
      B. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w województwach w latach 2006-2008
Załącznik 6
      Choroby zawodowe w Polsce w latach 2006 - 2008 według jednostek chorobowych
Załącznik 7
     Podmioty gospodarcze działające w Polsce w roku 2008 według PKD

  

PEŁNY TEKST SPRAWOZDANIA w jednym pliku