• RSS
  • Wersja tekstowa

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2007

 

WSTĘP

I. WPROWADZENIE

II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

1. Charakterystyka działalności kontrolnej
2. Decyzje inspektorów pracy
3. Decyzje nakazujące zaprzestanie działalności zakładu
4. Decyzje dot. wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia
5. Informacja dot. prowadzenia egzekucji administracyjnej
6. Informacja dotycząca skarg na decyzje i postanowienia organów inspekcji pracy do sądów administracyjnych
7. Wystąpienia inspektorów pracy
8. Wystąpienia okręgowych inspektorów pracy
9. Wystąpienia Głównego Inspektora Pracy
10. Wykroczenia
11. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz współpraca z prokuraturą i sądami
12. Skargi i wnioski
13. Porady prawne i techniczne
14. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy
15. Spory zbiorowe
16. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci
17. Kontrola zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
18. Orzeczenia o dopuszczeniu statków żeglugi śródlądowej do eksploatacji
19. Sprawdzanie poprawności informacji ZUS IWA, zawierających dane do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
20. Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe
21. Pisma o charakterze informacyjno-prewencyjnym
22. Współpraca z urzędami państw członkowskich UE i wypełnianie roli instytucji łącznikowej
 

III. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY
     
IV. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ DŁUGOFALOWYCH NA LATA 2007-2009 (I ETAP REALIZACJI)

1. Przestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
2. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy
         A. Kontrole ogólne
         B. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowców
         C. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy w bankach
3. Kontrole przestrzegania wymagań minimalnych w odniesieniu do maszyn i urządzeń technicznych (zakłady użytkujące sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości)
4. Wzmożony nadzór w zakładach różnych branż charakteryzujących się największym nasileniem zagrożeń zawodowych


V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

1. Kontrola legalności zatrudnienia
         A. Kontrole ogółem
         B. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej
         C. Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców
         D. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
         E. Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania pracowników, w tym pracowników sezonowych
         F. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy
2. Przestrzeganie prawa pracy wobec pracowników tymczasowych zatrudnionych w agencjach pracy tymczasowej oraz przez pracodawców użytkowników
3. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych
4. Wykonywanie przez pracodawców orzeczeń sądów pracy
5. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w odniesieniu do młodych pracowników (w wieku do 26 lat)
         A. Pracownicy młodociani
         B. Pozostali młodzi pracownicy
6. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach handlu detalicznego
         A. Placówki wielkopowierzchniowe
         B. Mniejsze placówki handlowe
         C. Kontrole sklepów sieci „Biedronka”
         D. Kontrole placówek sieci „Selgros”
7. Zagrożenia u osób pracujących w placówkach ochrony zdrowia przy ręcznych pracach transportowych
8. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w stacjach autogazu
9. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych oraz firmach z zewnątrz świadczących usługi górnicze w podziemnych zakładach górniczych
         A. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w podziemnych zakładach górniczych
        B. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w firmach świadczących usługi górnicze w podziemnych zakładach górniczych
10. Bezpieczeństwo pracy w transporcie wewnątrzzakładowym
         A. Wózki jezdniowe z napędem silnikowym
         B. Przenośniki
11. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach wydobywających kopaliny pospolite
12. Kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych
13. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach, w których stosowane są (wytwarzane, magazynowane) substancje i preparaty chemiczne stwarzające zagrożenie pożarem i wybuchem
14. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach zajmujących się zbiórką odpadów komunalnych
15. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (z wyłączeniem zakładów branży chemicznej)
16. Bezpieczeństwo pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne
17. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spożywczego produkujących napoje (spirytusowe, piwowarskie i gazowane)
         A. Zakłady wytwarzające napoje spirytusowe
         B. Zakłady wytwarzające napoje piwowarskie i gazowane
         C. Zakłady przemysłu spożywczego eksploatujące amoniakalne instalacje chłodnicze
18. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w gospodarstwach rolnych
19. Bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna i innych pracach w leśnictwie
20. Kontrole spełniania wymagań zasadniczych wyrobów przez producentów i dostawców – działania w ramach nadzoru rynku
21. Przestrzeganie przepisów bhp w zakładach prowadzących działalność budowlaną
         A. Zagadnienia ogólne
         B. Ręczne prace transportowe
22. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych
23. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych
24. Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych GMO
25. Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych
26. Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego w zakładach o znacznym stopniu zagrożeń zawodowych
27. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


VI. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA (W TYM PROMOCJA OCHRONY PRACY)
           
1. Kampania informacyjno-promocyjna „Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego”: zagrożenia jakie stwarzają ręczne prace transportowe
2. Program prewencyjny dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom przeciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy
3. Program promocyjny „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach”
4. Kampania informacyjno-promocyjna w rolnictwie indywidualnym
5. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”
6. Popularyzacja zagadnień ochrony pracy
         A. Prowadzenie szkoleń dla partnerów społecznych
         B. Doradztwo dla partnerów społecznych
         C. Prowadzenie konkursów
         D. Udział w targach, wystawach i innych imprezach
         E. Działalność wydawnicza
         F. Prowadzenie strony internetowej
7. Przedsięwzięcia wspomagające działalność kontrolną
 

VIII. WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRACY

1. Współpraca z organami władzy
2. Współpraca z organami nadzoru i kontroli warunków pracy
3. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony pracy
4. Współpraca z placówkami badawczymi i uczelniami oraz udział w konferencjach i seminariach dot. problematyki ochrony pracy
5. Współpraca z mediami
 

IX. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

1. Współpraca z instytucjami międzynarodowymi
2. Udział przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy w pracach Komisji Parlamentu Europejskiego, komitetów i grup roboczych Komisji Europejskich oraz Rady Unii Europejskiej
3. Współpraca z inspekcjami poszczególnych krajów UE
4. Współpraca z inspekcjami państw spoza UE
5. Udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach
6. Współpraca regionalna
 

X. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA
     
XI. OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH ORAZ WNIOSKI LEGISLACYJNE

1. Ocena rozwiązań prawnych
        A. Kodeks pracy
        B. Inne ustawy
        C. Akty wykonawcze
2. Wnioski legislacyjne
 

XII. ZAGROŻENIA ZAWODOWE W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

1. Wypadki przy pracy
2. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia
3. Choroby zawodowe
4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w rolnictwie indywidualnym
 

XIII.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI
 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1
A. Stan osobowy Państwowej Inspekcji Pracy i Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu w 2007 r.
B. Struktura wieku, wykształcenia oraz staż pracy pracowników PIP

Załącznik 2. Przepisy ochrony pracy
A. Prawne podstawy działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2007 r.
B. Przepisy nowo ustanowione w 2007 r.
C. Zmiany w obowiązujących przepisach wprowadzone w 2007 r.

Załącznik 3A. Dane z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w skontrolowanych zakładach (wg sekcji gospodarki narodowej PKD) w 2007 r.
Załącznik 3B. Dane z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w skontrolowanych zakładach (wg wielkości zatrudnienia) w 2007 r.
Załącznik 3C. Dane z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w skontrolowanych zakładach (wg form własności) w 2007 r.
Załącznik 4A. Dane z działalności Państwowej Inspekcji Pracy dot. wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracownika oraz podjętych środków prawnych w skontrolowanych zakładach (wg sekcji gospodarki narodowej PKD) w 2007 r.
Załącznik 4B. Dane z działalności Państwowej Inspekcji Pracy dot. wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracownika oraz podjętych środków prawnych w skontrolowanych zakładach (wg wielkości zatrudnienia) w 2007 r.
Załącznik 4C. Dane z działalności Państwowej Inspekcji Pracy dot. wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracownika oraz podjętych środków prawnych w skontrolowanych zakładach (wg form własności) w 2007 r.
Załącznik 5A. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sekcjach gospodarki narodowej w latach 2005-2007
Załącznik 5B. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w województwach w latach 2005-2007
Załącznik 6. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia w latach 2005 - 2007 według sekcji i działów PKD
Załącznik 7. Choroby zawodowe w Polsce w latach 2005-2007 według jednostek chorobowych
Załącznik 8. Podmioty gospodarcze działające w Polsce w roku 2007 według województw
     

PEŁNY TEKST SPRAWOZDANIA w jednym pliku