• RSS
  • Wersja tekstowa

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2006

Spis treści

 

WSTĘP

I. WPROWADZENIE

II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

- struktura kontroli oraz środki prawne zastosowane przez inspektorów pracy
- wystąpienia Okręgowych Inspektorów Pracy
- wykroczenia przeciwko prawom pracownika
- mandaty karne
- wnioski o ukaranie do sądu
- środki oddziaływania wychowawczego
- współpraca z prokuraturą
- powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy
- skargi i wnioski (w tym dot. mobbingu lub dyskryminacji)
- porady z zakresu prawa pracy
- rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy
- spory zbiorowe pracy
- zezwolenia na wykonywanie pracy przez dzieci do lat 16
- kontrole obiektów budowlanych przekazywanych do użytkowania
- orzeczenia o dopuszczeniu statków do eksploatacji
- poprawność informacji składanych na formularzu ZUS IWA
- pisma o charakterze informacyjno-prewencyjnym
- współpraca z urzędami państw członkowskich UE i wypełnianie roli instytucji łącznikowej

III. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

IV. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ DŁUGOFALOWYCH (na lata 2004-2006)

1.  Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach charakteryzujących się największym nasileniem zagrożeń zawodowych (wzmożony nadzór)
2.  Energetyka zawodowa - zapobieganie upadkom z wysokości
3.  Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle rolno-spożywczym - zakłady młynarskie
4.  Przestrzeganie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w mikroprzedsiębiorstwach (tj. firmach o zatrudnieniu do 9 pracowników) produkujących
     wyroby z surowców metalicznych
5.  Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego w zakładach o znacznym stopniu zagrożeń zawodowych
6.  Przestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych należności ze stosunku pracy

  V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

1. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy

A. Kontrole ogólne
B. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowców
C. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy pracowników agencji ochrony

2.  Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych
3.  Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania pracowników
4.  Przestrzeganie prawa pracy wobec pracowników tymczasowych zatrudnionych w agencjach pracy tymczasowej oraz przez pracodawców użytkowników
5.A. Przestrzeganie przepisów przy zatrudnianiu młodocianych
5.B. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, w odniesieniu do młodych pracowników
6.  Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem
7.  Równe traktowanie w zatrudnieniu
8.  Wykonywanie przez pracodawców orzeczeń sądów pracy
9.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy w „RUCH” S.A.
10. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, przez firmy należące do międzynarodowych koncernów
11. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,w placówkach handlu detalicznego

A. Placówki wielkopowierzchniowe
B. Kontrole sklepów sieci „Biedronka”
C. Inne placówki handlowe

12. Zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego osób pracujących w domach pomocy społecznej
13. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników związane z występowaniem czynników chemicznych (w tym o właściwościach rakotwórczych, mutagennych lub działających na rozrodczość)
14. Zapobieganie zagrożeniom czynnikami chemicznymi w małych i średnich zakładach wytwarzających, konfekcjonujących i magazynujących środki ochrony roślin
15. Przestrzeganie przepisów dotyczących minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa – w zakładach stosujących  w procesach produkcyjnych duże ilości substancji i preparatów chemicznych
16. Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stacjach autogazu i w rozlewniach gazu płynnego propan-butan

A. Stacje autogazu
B. Rozlewnie gazu płynnego propan-butan

17. Kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych
18. Przestrzeganie  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących czynników biologicznych w zakładach gospodarki komunalnej
19. Przestrzeganie przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych – zamknięte użycie GMO
20. Przestrzeganie przepisów bhp w zakładach prowadzących działalność budowlaną
21. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pozyskiwaniu drewna i innych pracach z zakresu gospodarki leśnej
22. Bezpieczeństwo i higiena pracy w odlewniach metali
23. Bezpieczeństwo pracy w transporcie wewnątrzzakładowym

A. Wózki jezdniowe z napędem silnikowym
B. Przenośniki

24. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w gospodarstwach rolnych zatrudniających pracowników
25. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych
26. Kontrole spełniania minimalnych wymagań przez maszyny
27. Kontrole dotyczące spełniania wymagań zasadniczych przez producentów i dostawców wyrobów
28. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

VI. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

VII. PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ PIP W 2006 R.

- Przedsięwzięcia prewencyjne w rolnictwie indywidualnym
- Działania poświęcone problematyce pracy z azbestem
- Program informacyjny dla pracodawców dot. dostosowania maszyn i urządzeń do minimalnych
  wymagań
- Zapobieganie zagrożeniom w przemyśle metalurgicznym, w tym w odlewniach
- Przeciwdziałanie dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego
- Program informacyjny dla pracodawców dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom
  przeciążenia psychicznego i stresu w pracy

VIII. PROMOCJA OCHRONY PRACY ORAZ WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

IX. WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRACY

X. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

XI. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA

XII. OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH ORAZ WNIOSKI LEGISLACYJNE

- Kodeks pracy
- Inne ustawy
- Akty wykonawcze
- Wnioski legislacyjne

XIII. ZAGROŻENIA ZAWODOWE I ICH SKUTKI

1. Wypadki przy pracy
2. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia
3. Choroby zawodowe
4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w rolnictwie indywidualnym


XIV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Załączniki

Sprawozdanie w całości (2,95 MB)