• RSS
  • Wersja tekstowa

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2005

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I.  WPROWADZENIE

II  ZAGROŻENIA ZAWODOWE I ICH SKUTKI

- Wypadki przy pracy
- Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
- Zatrudnieni w warunkach zagrożenia
- Choroby zawodowe
- Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w rolnictwie indywidualnym

III.  DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

-  wystąpienia Okręgowych Inspektorów Pracy
-  wystąpienia Głównego Inspektora Pracy
-  wykroczenia przeciwko prawom pracownika
-  mandaty karne
-  wnioski do sądu o ukaranie
-  środki oddziaływania wychowawczego
-  współpraca z prokuraturą
-  powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy
-  skargi i wnioski (w tym dot. mobbingu lub dyskryminacji) 
-  porady z zakresu prawa pracy
-  rejestracja zakładowych układów zbiorowych
-  spory zbiorowe pracy
-  zezwolenia na wykonywanie pracy przez dzieci do lat 16
-  kontrole dot. obiektów przejmowanych do eksploatacji
-  orzeczenia o dopuszczeniu statków do eksploatacji
-  poprawność informacji składanych na formularzu ZUS IWA
-  prewencja w rolnictwie indywidualnym
-  program prewencyjny dla małych i średnich firm budowlanych
-  kampania „Hałas w miejscu pracy”
-  pisma o charakterze informacyjno-prewencyjnym
-  dostosowanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
-  wnioski legislacyjne Głównego Inspektora Pracy
-  opiniowanie aktów prawnych

-  zestawienie podstawowych informacji z działalności PIP za okres 1996-2005

IV.  PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY, W TYM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
       W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI - WPROWADZENIE

IV.A.  WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ DŁUGOFALOWYCH (na lata 2004-2006) - II etap realizacji

1.   Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
2.   Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających do 9 pracowników) produkujących wyroby z surowców niemetalicznych 
3.   Wzmożony nadzór w zakładach różnych branż charakteryzujących się największym nasileniem zagrożeń zawodowych
4.   Przestrzeganie przepisów bhp w przemyśle rolno-spożywczym (przetwórstwo mleka i jego pochodnych)
5.   Zapobieganie upadkom z wysokości w zakładach przemysłu stoczniowego
6.   Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego w zakładach o znacznym stopniu zagrożeń zawodowych

IV.B.  WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM      

1.   Przestrzeganie przepisów o czasie pracy, w tym o czasie pracy kierowców oraz pracowników hoteli
2.   Przestrzeganie przepisów prawa pracy wobec pracowników tymczasowych zatrudnionych w agencjach pracy tymczasowej oraz przez pracodawców użytkowników
3.   Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania pracowników
4.   Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych
5.   Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem
6.   Równe traktowanie w zatrudnieniu
7.   Wykonywanie przez pracodawców orzeczeń sądów pracy
8.   Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach handlu detalicznego        
9.   Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w zakładach lecznictwa otwartego
10. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w bankach
11. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w PZU S.A.
12. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w izbach celnych i składach podatkowych
13. Zapobieganie zagrożeniom czynnikami chemicznymi w zakładach, w których występują duże ilości substancji i preparatów chemicznych
14. Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stacjach autogazu i w rozlewniach gazu płynnego -  stacje autogazu- rozlewnie gazu płynnego
15. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wytwarzaniu, stosowaniu i badaniu materiałów wybuchowych do użytku cywilnego
16. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania z obiektów budowlanych i przemysłowych – wyrobów zawierających azbest
17. Bezpieczeństwo i higiena pracy w oczyszczalniach ścieków
18. Przestrzeganie przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych - zamknięte użycie GMO
19. Przestrzeganie przepisów bhp w zakładach prowadzących działalność budowlaną
20. Energetyka zawodowa. Rekontrole dystrybucyjnych zakładów gazowniczych
21. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pozyskiwaniu drewna i innych pracach z zakresu gospodarki leśnej
22. Ocena narażenia na czynniki szkodliwe (ze szczególnym uwzględnieniem hałasu) w zakładach produkcji mebli     
23. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych
24. Przestrzeganie bezpieczeństwa pracy w górnictwie rud miedzi
25.  Bezpieczeństwo pracy w górnictwie węgla kamiennego 
26. Przestrzeganie przepisów bhp przy pracach manewrowych w transporcie kolejowym
27. Kontrole przestrzegania przez pracodawców wymagań związanych z bezpieczeństwem przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
28. Bezpieczeństwo pracy w transporcie wewnątrzzakładowym
29. Przestrzeganie przepisów bhp w gospodarstwach rolnych zatrudniających pracowników
30. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania niepełnosprawnych
31. Kontrole pracodawców dotyczące spełniania wymagań zasadniczych wyrobów przez producentów i dostawców

IV.C.  EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

V.  PROMOCJA OCHRONY PRACY

VI.  WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY, ORGANAMI NADZORU I KONTROLI 
       WARUNKÓW PRACY ORAZ PLACÓWKAMI NAUKOWYMI

VII.  WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA PIP W ROKU 2005

VIII.  DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA

IX.  OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

X.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 

ZAŁĄCZNIKI do Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2005 r.
 

01 Przepisy ochrony pracy

02 Stan osobowy Państwowej Inspekcji Pracy i Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu w 2005 r. Struktura
      wieku, wykształcenia oraz staż pracy pracowników PIP.

03 Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sekcjach gospodarki narodowej w latach 2003-2005.
      Poszkodowani w wypadkach przy pracy w województwach w latach 2003-2005

04 Nieprawidłowości w zakresie rejestracji i zgłaszania wypadków przy pracy. Nieprawidłowości w ustalaniu
      okoliczności i przyczyn wypadków oraz w podejmowaniu działalności prewencyjnej

05 Zatrudnieni w warunkach zagrożenia w latach 2003-2005 według sekcji i działów PKD

06 Choroby zawodowe w Polsce w latach 2003-2005 według jednostek chorobowych

07 Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy

08 Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy

09 Kontrola zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem  budowlanym

10 Sprawdzanie poprawności informacji - składanych do ZUS przez pracodawców – zawierających dane do
      ustalenia składek na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)

11 Ocena stanu technicznego maszyn i sprzętu rolniczego. Działania edukacyjne i promocyjne podejmowane
      w rolnictwie indywidualnym

12 Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych

13 Przestrzeganie prawa pracy, w tym bhp w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających do 9 pracowników).
      Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych

14 Wzmożony nadzór w zakładach różnych branż charakteryzujących się największym nasileniem  zagrożeń
      zawodowych

15 Przestrzeganie przepisów bhp w przemyśle rolno-spożywczym (przetwórstwo mleka i jego pochodnych)

16 Przestrzeganie przepisów bhp - zapobieganie upadkom z wysokości w zakładach przemysłu stoczniowego

17 Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego w zakładach o znacznym stopniu zagrożeń zawodowych

18 (a, b, c) Przestrzeganie przepisów o czasie pracy, w tym o czasie pracy kierowców oraz
      pracowników hoteli

19 Przestrzeganie przepisów prawa pracy wobec pracowników tymczasowych zatrudnionych w agencjach
      pracy tymczasowej oraz przez pracodawców użytkowników

20 Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania pracowników

21 Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych

22 Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem

23 Wykonywanie przez pracodawców orzeczeń sądów pracy

24 Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w placówkach handlu detalicznego

25 Przestrzeganie przepisów prawa pracy, tym bhp w sieci sklepów KAUFLAND

26 Przestrzeganie przepisów prawa pracy, tym bhp w sieci sklepów LEADER PRICE

27 Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w sieci sklepów BIEDRONKA

28 Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w zakładach lecznictwa otwartego

29 Przestrzeganie przepisów prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w bankach

30 Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w izbach celnych i składach podatkowych

31 Zapobieganie zagrożeniom czynnikami chemicznymi w zakładach, w których występują duże ilości
     substancji i preparatów chemicznych

32 Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stacjach autogazu

33 Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rozlewniach gazu płynnego

34 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wytwarzaniu, stosowaniu i badaniu materiałów wybuchowych do
      użytku cywilnego

35 Kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas usuwania z obiektów
      budowlanych i przemysłowych wyrobów zawierających azbest

36 Bezpieczeństwo i higiena pracy w oczyszczalniach ścieków

37 Przestrzeganie przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych - zamknięte użycie GMO

38 Przestrzeganie przepisów bhp w zakładach prowadzących działalność budowlaną

39 Energetyka zawodowa. Rekontrole dystrybucyjnych zakładów gazowniczych

40 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pozyskiwaniu drewna i innych pracach z zakresu gospodarki leśnej

41 Ocena narażenia na czynniki szkodliwe (ze szczególnym uwzględnieniem hałasu) w zakładach
      produkcji mebli

42 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych

43 Przestrzeganie bezpieczeństwa pracy w górnictwie rud miedzi

44 Bezpieczeństwo pracy w górnictwie węgla kamiennego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki
     przestrzegania przepisów i zasad bhp przy pracach związanych z transportem podziemnym

45 (a, b) Przestrzeganie przepisów bhp przy pracach manewrowych w transporcie kolejowym

46 Kontrole przestrzegania przez pracodawców wymagań związanych z bezpieczeństwem przewozu
      drogowego towarów niebezpiecznych

47 Bezpieczeństwo pracy w transporcie wewnątrzzakładowym

48 Przestrzeganie przepisów bhp w gospodarstwach rolnych zatrudniających pracowników

49 Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych

50 Współdziałanie PIP z organami władzy, organami nadzoru kontroli warunków pracy w latach 2003-2005

51 (a, b, c) Dane z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w skontrolowanych zakładach w 2005 r.

52 (a, b, c) Dane z działalności Państwowej Inspekcji Pracy dot. wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom
      pracownika oraz podjętych środków prawnych w skontrolowanych zakładach w 2005 r.