• RSS
 • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2002

 

I.   WPROWADZENIE

II.  ZAGROŻENIA ZAWODOWE I ICH SKUTKI

1.  Wypadki przy pracy – dane statystyczne

2.  Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

3.  Zatrudnienie w warunkach zagrożenia zawodowego

4.  Choroby zawodowe

5.  Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w rolnictwie indywidualnym

III.   DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

IV.   PRZESTRZEGANIE PRAWA PRACY – W TYM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, 
        W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI (wstęp)

IV.A.  WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ DŁUGOFALOWYCH (II ETAP REALIZACJI)

1.  Przestrzeganie praworządności w stosunkach pracy oraz bezpieczeństwo pracy 
     w zakładach objętych procesem przekształceń własnościowych

A.  Górnictwo węgla kamiennego

B.  Hutnictwo

C.  Energetyka zawodowa

D.  Polskie Koleje Państwowe

2.  Przestrzeganie praworządności w stosunkach pracy oraz bezpieczeństwo pracy 
     w placówkach handlu detalicznego, ze szczególnym uwzględnieniem placówek
     wielkopowierzchniowych

A.  Supermarkety

B.  Inne placówki handlowe (sklepy)

C.  Placówki handlowe i usługowe działające w budynkach, w których 
     zlokalizowano supermarkety

3.  Przestrzeganie praworządności w stosunkach pracy oraz bezpieczeństwo pracy w zakładach
     objętych reformami

A.  Zakłady opieki zdrowotnej

B.  Edukacja

C.  Administracja rządowa

4.  Bezpieczeństwo pracy w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia
      poważnej awarii przemysłowej

5.  Wzmożony nadzór w zakładach różnych branż charakteryzujących się
      największym nasileniem zagrożeń zawodowych

6.  Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy w małych zakładach
      (zatrudniających do 20 pracowników)

7.  Promowanie systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
     i higieną pracy

A.  Wspomaganie przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania bhp

B.  Ocena systemów zarządzania wdrożonych w przedsiębiorstwach

C.  Ocena ryzyka zawodowego

8.  Przedsięwzięcia na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym

IV.B.  PRZESTRZEGANIE PRAWA PRACY – WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

1.  Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy

2.  Czas pracy

3.  Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

4.  Rozwiązywanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy

5.  Wykonywanie przez pracodawców orzeczeń sądów pracy

6.  Zatrudnianie młodocianych

7.  Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

8.  Przestrzeganie przez pracodawców przepisów zawartych w zakładowych układach 
     zbiorowych pracy

9.  Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy

10.  Skargi i wnioski

11.  Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy

12.  Zakłady produkujące, magazynujące i stosujące proszek aluminiowy oraz zakłady, w których 
       na stanowiskach pracy występuje emisja pyłu aluminium

13.  Usuwanie odpadów stałych, ze szczególnym uwzględnieniem wysypisk i spalarni

14.  Oczyszczalnie ścieków

15.  Zakłady prowadzące działalność budowlaną

16.  Gospodarstwa rolne

17.  Zapobieganie ryzyku zawodowemu wynikającemu z obecności azbestu w środowisku pracy

18.  Zakłady zajmujące się obrotem wyrobów tzw. pirotechniki widowiskowej oraz produkujące 
       materiały wybuchowe

19.  Transport drogowy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na transport materiałów 
       niebezpiecznych

20.  Transport autokarowy

21.  Domy pomocy społecznej i domy dziecka

22.  Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

23.  Wyższe uczelnie

IV.C.  WYNIKI DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ PIP – podsumowanie

V.   PROMOCJA OCHRONY PRACY

VI.  WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY, ORGANAMI KONTROLI I NADZORU NAD 
       WARUNKAMI PRACY ORAZ PLACÓWKAMI NAUKOWYMI

VII.  DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

VIII.  OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

IX.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 

Załaczniki 1 - 45
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner186222
 • banner201670