• RSS
  • Wersja tekstowa
01.01.2014

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2014

 

32pdf  Sprawozanie w całości do pobrania

Słowo wstepne

Spis treści

I.  WPROWADZENIE

II.  DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA — INFORMACJE OGÓLNE
 

2. Kontrole 

3. Decyzje inspektorów pracy 

4. Decyzje nakazujące zaprzestanie prowadzenia działalności 

5. Decyzje dotyczące wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia 

6. Decyzje dotyczące wpisu do ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 

7. Odwołania od decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy 

8. Skargi na decyzje i postanowienia organów PIP 

9. Informacja dotycząca prowadzenia egzekucji administracyjnej 

10. Wystąpienia inspektorów pracy 

11. Polecenia

12. Kontrole zakończone odebraniem oświadczenia od podmiotu kontrolowanego

13. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika 

14. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

15. Skargi i wnioski

16. Porady prawne i techniczne 

17. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy

18. Spory zbiorowe 

19. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci 

20. Opiniowanie wniosków dot. wydania zgody na wyłącznie elektryczne oświetlenie

pomieszczeń pracy lub na ich lokalizację poniżej poziomu otaczającego terenu

21. Orzeczenia o dopuszczeniu statków żeglugi śródlądowej do eksploatacji

22. Sprawdzanie poprawności informacji – składanych do ZUS przez płatników składek

– zawierających dane do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

23. Wnioskowanie do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe

24. Pisma o charakterze informacyjnoprewencyjnym 

25. Współpraca z urzędami państw członkowskich UE/EOG i wypełnianie roli instytucji łącznikowej

III.  BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY 

IV. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ DŁUGOFALOWYCH NA LATA 2013–2015

1. Egzekwowanie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu

A. Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy

B. Zawieranie umów terminowych 

2. Obniżenie poziomu ryzyka zawodowego w grupie zakładów o wysokiej skali zagrożeń zawodowych (wzmożony nadzór) 

3. Ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrażanie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy 

4. Działania kontrolne w celu ograniczenia zagrożeń związanych z nanomateriałami 

V.  WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM 

1. Czas pracy kontrole w zakładach różnych branż 

2. Czas pracy kontrole w sektorze bankowym 

3. Transport drogowy kontrole czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku oraz czasu pracy kierowców

4. Egzekwowanie praw pracowniczych w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy 

A. Kontrole przeprowadzone w wyniku skarg pracowniczych dot. wypłaty wynagrodzeńi innych świadczeń
B. Kontrole planowe dot. wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń 

5. Kontrole wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy w podmiotach należących do sektora bankowego 

6. Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w podmiotach leczniczych 

A. Kontrole zagadnień prawnej ochrony pracy
B. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

7. Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp, w instytucjach kultury 

A. Prawna ochrona pracy
B. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

8. Kontrole placówek handlu detalicznego (wielkopowierzchniowych i innych) 

A. Prawna ochrona pracy
B. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

9. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie

A. Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych
B. Kontrole prac przy budowach i remontach dróg

10. Ograniczenie narażenia pracowników zatrudnionych w warunkach przekroczenia norm czynników szkodliwych dla zdrowia (w szczególności pyłów) w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych 

11. Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w firmach świadczących usługi górnicze w podziemnych zakładach górniczych 

12. Ograniczenie wpływu szkodliwych czynników środowiska pracy w zakładach odlewniczych

13. Kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowo powstałych 

14. Eliminowanie zagrożeń występujących podczas eksploatacji urządzeń energetycznych u odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci średnich napięć 

15. Ograniczenie zagrożeń środowiska pracy w wybranych zakładach branży paliwowej

16. Eliminowanie zagrożeń w zakładach azotowych branży chemicznej 

17. Eliminowanie nieprawidłowości związanych z niewłaściwą organizacją stanowisk pracy w strefach zagrożenia wybuchem oraz nieprawidłowości przy stosowaniu substancji chemicznych i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

18. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych 

19. Poprawa stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników w zakładach gospodarki komunalnej

20. Egzekwowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w leśnictwie związanych z pozyskiwaniem i zrywką drewna

21. Wymagania zasadnicze i minimalne

A. Kontrole spełniania wymagań minimalnych dla maszyn do obróbki drewna
B. Egzekwowanie spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej nadzór rynku

22. Ograniczenie zagrożeń zawodowych pracowników wykonujących roboty torowe

23. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym w magazynach wielkopowierzchniowych i w pozostałych miejscach wykonywania pracy

24. Ograniczanie zagrożeń powodujących potknięcia i poślizgnięcia w miejscu pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem hurtowym oraz w magazynach

25. Przeciwdziałanie zagrożeniom wypadkowym w zakładach chowu koni lub bydła 

26. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych 

27. Przygotowanie pracowników do bezpiecznej pracy 

28. Legalność zatrudnienia

A. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich
B. Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców 

C. Przestrzeganie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez agencje zatrudnienia

D. Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych 

VI. EFEKTY KONTROLI PIP  2015

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 

KAMPANIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY 

1. Kampania informacyjnopromocyjna „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”

2. Kampania informacyjnopromocyjna „Zanim podejmiesz pracę”

3. Kampania informacyjnoprewencyjna „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie

rolnym” 

PROGRAMY PREWENCYJNE I INFORMACYJNE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

1. Program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”

2. Program prewencyjnoinformacyjny w budownictwie „Budowa. Stop wypadkom!”

3. Program prewencyjny w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia użytkowane w produkcji przemysłowej

4. Program prewencyjny dla mikroprzedsiębiorstw „Zdobądź Dyplom PIP”

5. Program prewencyjnoinformacyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innych zagrożeń psychospołecznych w pracy”

6. Działania prewencyjnopromocyjne w rolnictwie indywidualnym

7. Program informacyjny dla zakładów usług leśnych

8. Program informacyjny „Ograniczenie zagrożeń powodujących potknięcia i poślizgnięcia w miejscu pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem hurtowym, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów”

OCENA REALIZACJI CELÓW ZAŁOŻONYCH W PROGRAMACH PREWENCYJNYCH

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I INFORMACYJNA SKIEROWANA DO OSÓB WCHODZĄCYCH NA RYNEK PRACY

1. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 

2. Akcja informacyjna „Na fali pierwszej pracy” 

KONKURSY I NAGRODY GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY 

1. Konkurs „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” 

2. Nagroda im. Haliny Krahelskiej 

3. Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

4. Konkurs „Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy”

5. Konkurs „Bezpiecznie od startu”

6. Konkurs „Buduj bezpiecznie” 

7. Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PIP, TARGI, WYSTAWY

VIII. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA

1. Szkolenia kadry PIP oraz działalność OS PIP we Wrocławiu

2. Informatyzacja PIP 

IX. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

1. Współdziałanie PIP z organami administracji publicznej, organami nadzoru

nad warunkami pracy oraz innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy

2. Współpraca międzynarodowa 

X.  OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH, WNIOSKI LEGISLACYJNE ORAZ OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

1. Ocena rozwiązań prawnych

2. Wnioski legislacyjne Głównego Inspektora Pracy

3. Opiniowanie projektów aktów prawnych 

XI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

ZAŁĄCZNIKI

32pdf  Sprawozanie w całości do pobrania