• RSS
  • Wersja tekstowa
01.01.2015

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2015

32pdf  Sprawozanie w całości do pobrania

Słowo wstepne

I.  WPROWADZENIE 

II.  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W MIEJSCU PRACY

1. Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

2. Przygotowanie pracowników do bezpiecznej pracy

A. Badania lekarskie 

B. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

C. Ocena ryzyka zawodowego 

3. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrażanie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy

4. Obniżenie poziomu ryzyka zawodowego w grupie zakładów o wysokiej skali zagrożeń zawodowych (wzmożony nadzór)

5. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie 

A. Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych 

B. Kontrole prac przy budowach i remontach dróg 

C. Roboty wykonywane w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze publicznym) 

6. Podziemne zakłady górnicze. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy o charakterze powtarzalnym z odniesieniem do oceny ryzyka zawodowego; weryfikacja wniosków profilaktycznych 

7. Firmy świadczące usługi górnicze w podziemnych zakładach górniczych. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy o charakterze powtarzalnym z odniesieniem do oceny ryzyka zawodowego; weryfikacja wniosków profilaktycznych 

8. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji urządzeń odstawy urobku, transportu materiałów i jazdy ludzi pod ziemią 

A. Zakłady górnicze 

B. Podmioty gospodarcze wykonujące prace w ruchu zakładów górniczych 

9. Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie organizacji pracy oraz eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – zakłady przetwórstwa przemysłowego, hutnicze i odlewnie 

10. Poprawa bezpieczeństwa pracy przy budowie i eksploatacji sieci i instalacji gazowych gazu ziemnego 

11. Ograniczenie zagrożeń środowiska pracy w wybranych zakładach branży paliwowej 

12. Eliminowanie zagrożeń w zakładach azotowych branży chemicznej 

13. Eliminowanie nieprawidłowości związanych z niewłaściwą organizacją stanowisk pracy w strefach zagrożenia wybuchem

14. Ograniczenie zagrożeń środowiska pracy związanych z czynnikami rakotwórczymi i/lub mutagennymi 

15. Działania kontrolne w celu ograniczenia zagrożeń związanych z nanomateriałami (rekontrole) 

16. Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkcji prefabrykatów budowlanych,

w tym betonowych i stolarki budowlanej, oraz w cegielniach 

17. Egzekwowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach w leśnictwie związanych z pozyskiwaniem i zrywką drewna 

18. Kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowo powstałych 

19. Wymagania minimalne i zasadnicze 

A. Egzekwowanie wymagań minimalnych dla maszyn do obróbki skrawaniem metali 

B. Egzekwowanie wymagań zasadniczych dla maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej – nadzór rynku 

20. Ograniczenie zagrożeń zawodowych pracowników wykonujących roboty torowe

21. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym w magazynach wielkopowierzchniowych oraz innych miejscach wykonywania pracy 

22. Egzekwowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych

23. Ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

24. Ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach ogrodniczych 

25. Kontrole placówek handlowych 

A. Placówki wielkopowierzchniowe

B. Pozostałe placówki handlowe (mniejsze sklepy)

26. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych

27. Opiniowanie wniosków dot. wydania zgody na wyłącznie elektryczne oświetlenie pomieszczeń pracy lub na ich lokalizację poniżej poziomu otaczającego terenu 

PODSUMOWANIE

III. PRAWNA OCHRONA PRACY

1. Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy

A. Kontrole w zakładach różnych branż 

B. Kontrole w agencjach ochrony

C. Kontrole w placówkach handlowych 

2. Zawieranie i rozwiązywanie umów terminowych 

A. Kontrole w zakładach różnych branż 

B. Kontrole w zakładach pracy chronionej

C. Kontrole w placówkach handlowych 

3. Czas pracy 

A. Czas pracy – kontrole w zakładach różnych branż 

B. Czas pracy – kontrole w podziemnych zakładach górniczych (ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania pracowników w warunkach przekroczenia NDS i NDN czynników szkodliwych) 

C. Czas pracy – kontrole w firmach świadczących usługi górnicze w podziemnych zakładach górniczych (ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania pracowników w warunkach przekroczenia NDS i NDN czynników szkodliwych) 

4. Egzekwowanie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku (działania w ramach Krajowej Strategii) oraz czasu pracy kierowców 

5. Egzekwowanie praw pracowniczych w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy 

6. Egzekwowanie przepisów prawa pracy w podmiotach leczniczych 

7. Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

8. Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy w gospodarstwach ogrodniczych 

9. Kontrole placówek handlowych wielkopowierzchniowych i innych 

A. Placówki wielkopowierzchniowe 

B. Pozostałe placówki handlowe (mniejsze sklepy)

C. Przestrzeganie zakazu pracy w święta w placówkach handlowych

PODSUMOWANIE 

IV. LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA, PRACA TYMCZASOWA, AGENCJE ZATRUDNIENIA, DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 

1. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 

2. Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców 

3. Przestrzeganie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez agencje zatrudnienia 

4. Egzekwowanie przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych

5. Współpraca z urzędami państw członkowskich UE/EOG i wypełnianie roli instytucji łącznikowej 

PODSUMOWANIE 

V.  DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

KAMPANIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

1. Kampania informacyjno-promocyjna „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”

2. Kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę” 

3. Kampania informacyjno-prewencyjna „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”

4. Kampania informacyjno-promocyjna „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” 

PROGRAMY PREWENCYJNE I INFORMACYJNE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY 

1. Program prewencyjny „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa” 

2. Program prewencyjno-informacyjny w budownictwie „Budowa. Stop wypadkom!” 

3. Program prewencyjny dotyczący spełniania minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia użytkowane w przetwórstwie przemysłowym 

4. Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP” 

5. „Zdobądź Dyplom PIP” dla zakładów usług leśnych

6. Program prewencyjno-informacyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” 

7. Działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie indywidualnym 

OCENA REALIZACJI CELÓW ZAŁOŻONYCH W PROGRAMACH PREWENCYJNYCH 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I INFORMACYJNA SKIEROWANA DO OSÓB WCHODZĄCYCH NA RYNEK PRACY

1. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 

2. Akcja informacyjna „Na fali pierwszej pracy” 

KONKURSY I NAGRODY GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY 

1. Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 

2. Nagroda im. Haliny Krahelskiej 

3. Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” 

4. Konkurs „Bezpiecznie od startu”

5. Konkurs „Buduj bezpiecznie” 

6. Konkurs” Najaktywniejszy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy”

7. Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PIP, TARGI, WYSTAWY 

PODSUMOWANIE 

VI. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA 

1. Współdziałanie PIP z organami administracji publicznej, organami nadzoru nad warunkami pracy oraz innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy 

2. Współpraca międzynarodowa 

VII. WNIOSKI LEGISLACYJNE ORAZ OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH 

1.  Wnioski legislacyjne Głównego Inspektora Pracy 

2.  Opiniowanie projektów aktów prawnych 

ANEKS