• RSS
  • Wersja tekstowa
01.01.2016

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2016

32pdf  Sprawozanie w całości do pobrania

 

I. WPROWADZENIE
II. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W MIEJSCU PRACY

1. Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym w zakładach, w których odnotowano najwięcej wypadków przy pracy
3. Obniżenie poziomu ryzyka zawodowego w grupie zakładów o wysokiej skali zagrożeń zawodowych (wzmożony nadzór)
4. Budownictwo – eliminowanie zagrożeń wypadkowych

A. Prace budowlane i rozbiórkowe
B. Prace przy budowach i remontach dróg

5. Przestrzeganie przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów  budowlanych i przemysłowych
6. Zakłady dużego ryzyka – azotowe oraz branży paliwowej
7. Zakłady produkcyjne, które nie były kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy w ciągu ostatnich 5 lat
8. Ochrona zdrowia osób świadczących pracę w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy
9. Zakłady usług leśnych – eliminowanie zagrożeń wypadkowych i chorobowych
10. Spełnianie wymagań zasadniczych dla maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej – nadzór rynku
11. Placówki handlowe

A. Placówki wielkopowierzchniowe
B. Pozostałe placówki handlowe (mniejsze sklepy)

12. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
13. Opiniowanie wniosków dotyczących wydania zgody na wyłącznie elektryczne oświetlenie
pomieszczeń stałej pracy lub na ich lokalizację poniżej poziomu otaczającego terenu
14. Podsumowanie

III. PRAWNA OCHRONA PRACY

1. Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy
    - budownictwo
2. Zawieranie umów terminowych
3. Stosowanie outsourcingu pracowniczego
4. Zakłady produkcyjne, które nie były kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy w ciągu ostatnich 5 lat
5. Ochrona osób świadczących pracę w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy
6. Czas pracy oraz wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
7. Czas prowadzenia pojazdu, przerw i czas odpoczynku (działania w ramach Krajowej Strategii Kontroli) oraz czas pracy kierowców
8. Placówki handlowe

A. Placówki wielkopowierzchniowe
B. Pozostałe placówki handlowe (mniejsze sklepy)
C. Przestrzeganie zakazu pracy w święto w placówkach handlowych

9. Podsumowanie

IV. LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA, PRACA TYMCZASOWA, AGENCJE ZATRUDNIENIA,
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

1. Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich
2. Legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców
3. Agencje zatrudnienia
4. Zatrudnianie pracowników tymczasowych
5. Delegowanie pracowników

A. Współpraca z urzędami państw członkowskich UE/EOG i Szwajcarii
B. Delegowanie pracowników z terytorium RP w ramach świadczenia usług
C. Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług

6. Podsumowanie

V. PIERWSZA KONTROLA

VI. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

 KAMPANIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

1. Kampania prewencyjno-kontrolna „Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna”
2. Kampania informacyjno-promocyjna „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu”

 PROGRAMY PREWENCYJNE I INFORMACYJNE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

1. Program prewencyjny „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”
2. Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP”
3. Program prewencyjno-informacyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”
4. Realizacja założeń programu informacyjno-edukacyjnego w budownictwie „Budowa. STOP wypadkom!”
5. Działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie indywidualnym
6. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

OCENA REALIZACJI CELÓW ZAŁOŻONYCH W PROGRAMACH PREWENCYJNYCH

KONKURSY I NAGRODY GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY

1. Konkurs „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”
2. Nagroda im. Haliny Krahelskiej
3. Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”
4. Konkurs „Bezpiecznie od startu”
5. Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PIP


VII. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

1. Współpraca krajowa
2. Współpraca międzynarodowa

VIII. WNIOSKI LEGISLACYJNE ORAZ OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH


1. Wnioski legislacyjne Głównego Inspektora Pracy
2. Opiniowanie projektów aktów prawnych


ANEKS