• RSS
  • Wersja tekstowa
23.07.2017

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2017

32pdf  Sprawozanie w całości do pobrania

 

I. WPROWADZENIE
II. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W MIEJSCU PRACY

1.Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
2.Bezpieczeństwo w wytypowanych zakładach o wysokiej skali zagrożeń

A.Zakłady, w których odnotowano najwięcej wypadków przy pracy
B.Zakłady charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami zagrożeń (wzmożony nadzór)
C.Zakłady branży azotowej i paliwowej o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej

3. Zakłady produkujące wyroby tartaczne i wyroby z drewna
4. Budownictwo – eliminowanie zagrożeń wypadkowych

A.Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych
B.Prace przy budowach i remontach dróg
C.Roboty wykonywane w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze publicznym)
D.Krótkie kontrole w budownictwie ukierunkowane na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla
życia lub zdrowia pracujących

5. Bezpieczeństwo w przemyśle
6. Bezpieczeństwo w leśnictwie
7. Bezpieczeństwo w transporcie i magazynowaniu
8. Spełnianie wymagań zasadniczych dla maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej– nadzór rynku
9. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych
10. Przestrzeganie przepisów ustawy o produktach biobójczych
11. Podsumowanie

III. PRAWNA OCHRONA PRACY

1. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy
2. Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych
3. Kontrole prawidłowości zawierania umów o pracę u wykonawców lub podwykonawców zamówień publicznych na usługi lub roboty budowlane
4. Stosowanie outsourcingu pracowniczego
5. Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych
6. Czas pracy oraz wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
7. Czas prowadzenia pojazdu, przerw i czas odpoczynku (działania w ramach Krajowej Strategii Kontroli) oraz czas pracy kierowców
8. Podsumowanie

IV. LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA, PRACA TYMCZASOWA, AGENCJE ZATRUDNIENIA, DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

1. Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich
2. Legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców
3. Agencje zatrudnienia i praca tymczasowa

A. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
B. Egzekwowanie przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych

4. Delegowanie pracowników

A. Współpraca z urzędami państw członkowskich UE/EOG i Szwajcarii
B. Delegowanie pracowników z terytorium RP w ramach świadczenia usług
C. Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług
D. Oświadczenia o delegowaniu pracowników na terytorium RP

5. Podsumowanie

V. STRATEGIA PIERWSZEJ KONTROLI

A. Pierwsza kontrola
B. Kontrole sprawdzające po pierwszej kontroli

VI. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

  •  KAMPANIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

1. Kampania prewencyjno-kontrolna „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” (2016-2018)
2. Kampania informacyjno-edukacyjna „Pracuję legalnie”

  •  PROGRAMY PREWENCYJNE I INFORMACYJNE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

1. Program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw „Prewencja wypadkowa”
2. Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP”

A. Program prewencyjny dla mikroprzedsiębiorstw „Zdobądź Dyplom PIP”
B. Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP” dla zakładów usług leśnych

3. Program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”
4. Działania informacyjno-edukacyjne „Budowa. STOP wypadkom!”
5. Działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie indywidualnym
6. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

  •  OCENA REALIZACJI CELÓW ZAŁOŻONYCH W PROGRAMACH PREWENCYJNYCH PIP
  •  KONKURSY I NAGRODY GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY

1. Konkurs „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”
2. Nagroda im. Haliny Krahelskiej
3. Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”
4. Konkurs dla pracowników młodocianych
5. Konkurs „Buduj bezpiecznie”
6. Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

  •  WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PIP, TARGI, WYSTAWY
  •  PODSUMOWANIE

VII. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

1. Współpraca krajowa
2. Współpraca międzynarodowa

VIII. WNIOSKI LEGISLACYJNE ORAZ OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

ANEKS