• RSS
  • Wersja tekstowa

Spotkanie z gośćmi z Chin

W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 23 września 2016 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Zasobów Ludzkich Chińskiej Republiki Ludowej. Delegacji przewodniczył wiceminister Qiu Xiaoping.

Chińczycy
 

Gospodarzem spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele Gabinetu GIP oraz Departamentu Legalności Zatrudnienia, był Zbigniew Ryfka, zastępca głównego inspektora pracy.

Inicjatorem wizyty była strona chińska, która zainteresowana była takimi zagadnieniami, jak organizacja i zakres kompetencji PIP, obszary działania, w szczególności w odniesieniu do działalności kontrolno-nadzorczej, dostępne środki prawne, najczęściej napotykane nieprawidłowości oraz podejmowane w tym zakresie czynności. Wybór takich zagadnień wiąże się z faktem, że w ostatnich latach administracja centralna Chińskiej Republiki Ludowej realizuje reformę systemu pracy, która zakłada zmiany w przepisach kodeksu pracy oraz udoskonalenie metod nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Chińskie służby kontroli pracy funkcjonują zaledwie od 30 lat, stąd – jak podkreślił przewodniczący delegacji – należy czerpać wzorce od instytucji z większym doświadczeniem, jak Państwowa Inspekcja Pracy, która wkrótce świętować będzie stulecie swojej działalności.

Chińczycy 2
 

Podczas spotkania Jarosław Leśniewski, Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia, przedstawił gościom strukturę i zadania PIP, przybliżył specyfikę polskiego rynku pracy w kontekście migracji zarobkowych oraz zaprezentował wyniki działalności nadzorczo-kontrolnej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również legalności zatrudnienia. Omówił także efekty działań prewencyjno-promocyjnych zrealizowanych przez urząd w ostatnich latach, w tym publikacje w języku chińskim dotyczące warunków zatrudnienia na terytorium RP.

Podsumowując spotkanie, szefowie obu delegacji byli zgodni, że pomimo różnic strukturalnych i organizacyjnych (w Chińskiej Republice Ludowej funkcjonują dwa organy kontroli – ds. bhp oraz prawa pracy i pozostałych zagadnień, które podlegają administracji rządowej) zadania stojące przed polskimi i chińskimi służbami inspekcyjnymi są bardzo zbliżone i zasadne wydaje się zacieśnienie współpracy.