• RSS
  • Wersja tekstowa

Międzynarodowe seminarium inspekcji pracy

Reprezentanci administracji pracy z 8 krajów europejskich spotkali się 13 i 14 października 2016 r. we wrocławskim Ośrodku Szkolenia PIP na dwudniowym seminarium: „Prewencja jako metoda działania urzędów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy”.

seminarium GPR
Zostało ono zorganizowane z inicjatywy Departamentu Prewencji i Promocji GIP w celu skonfrontowania doświadczeń służb inspekcji pracy z różnych krajów europejskich w dziedzinie skutecznego oddziaływania na stan praworządności w stosunkach pracy oraz poprawę standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Stronę polską reprezentowało 29 przedstawicieli okręgowych i Głównego Inspektoratu Pracy. Gośćmi byli przedstawiciele urzędów i instytucji administracji pracy z: Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

seminarium GPR 2
 

Seminarium otworzył Zbigniew Ryfka, zastępca głównego inspektora pracy, zaś obradom przewodniczył Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP.

Dyskusja praktyków podparta ich prezentacjami ze zrealizowanych programów pozwoliła porównać różne tradycje, szkoły i pragmatyki w zakresie metodologii kontroli i oddziaływania prewencyjnego. Wymieniano doświadczenia na temat strategii komunikacyjnej inspekcji pracy z przedsiębiorstwami, planowania działań kontrolnych w celu skutecznego nadzoru nad zakładami pracy najwyższego ryzyka, wymiaru prewencyjnego tzw. „pierwszej kontroli” u pracodawców i zarządzania wiedzą o firmach nadzorowanych przez inspekcję pracy.

Omawiane były sprawdzone programy prewencyjne w krajach uczestników spotkania, wśród nich: polska inicjatywa kierowanej samokontroli adresowana do mikro- i małych przedsiębiorstw pn. „Zdobądź Dyplom PIP”, brytyjskie kodeksy dobrych praktyk oraz kampanie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, strategie edukacyjne w Niemczech, promujące sprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w placówkach oświatowych, portugalskie kampanie informacyjne z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

W bloku zamykającym przedstawione zostały metody oceniania efektywności realizowanych programów prewencyjnych i informacyjno-edukacyjnych oraz stosowane w tym celu mierniki skuteczności wpływu działań pozakontrolnych na poprawę warunków pracy, bezpieczeństwa pracowników i ochronę zdrowia w przedsiębiorstwach.