• RSS
  • Wersja tekstowa

70. Posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

„Prewencja i kontrola narażenia na substancje niebezpieczne” były tematem konferencji zorganizowanej podczas 70. Posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), które odbyło się w dniach 17 i 18 maja br. w Amsterdamie. W obradach udział wzięła delegacja Państwowej Inspekcji Pracy w składzie: Pan Jarosław Nyzio, starszy inspektor pracy-specjalista w OIP Poznań oraz Pan Robert Jaworski – główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy.

IMAGE2
 

Dzień Tematyczny poprzedzający obrady plenarne Komitetu koncentrował się na prezentacji i wymianie doświadczeń inspekcji pracy związanych z kontrolą i prewencją narażenia na azbest i respirabilną krzemionkę krystaliczną, ze szczególnym uwzględnieniem sektora budowlanego. Obok sesji plenarnych uczestnicy wydarzenia mogli również wziąć udział w warsztatach tematycznych dających m.in. możliwość zapoznania się z bezpiecznymi praktykami pracy w zakresie usuwania azbestu i obróbki materiałów budowlanych zawierających krzemionkę, jak również poznać najnowsze środki ochrony indywidualnej służące zabezpieczeniu pracowników przed narażeniem na te substancje.

W programie konferencji znalazło się wystąpienie Pana Jarosława Nyzio starszego inspektora pracy-specjalisty z OIP Poznań, dotyczące „Programu oczyszczania kraju z azbestu i kontroli PIP w zakresie przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania azbestu”.

Drugi dzień spotkania przeznaczony był na obrady plenarne Komitetu, służące podsumowaniu dotychczasowych i uzgodnieniu nowych działań. Omówiono m.in. szereg dokumentów przygotowanych przez grupy robocze Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy oraz uzgodniono, że Dzień Tematyczny podczas 72. posiedzenia SLIC na Malcie będzie dotyczył „Ochrony inspektorów pracy podczas prowadzenia działań kontrolnych”. W nowo ukonstytuowanej grupie roboczej, która będzie pomagać inspekcji maltańskiej w przygotowaniu tego wydarzenia znalazła się również Polska. 

Kolejne, 71. posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2016 roku na Słowacji, a tematem konferencji organizowanej w ramach Dnia Tematycznego będzie „Starzenie się pracowników a zmiany na rynku pracy – rola inspekcji pracy”.