• RSS
  • Wersja tekstowa
29.01.2021

Sposób prowadzenia kontroli w czasie pandemii (Tarcza antykryzysowa 4.0)

Przepisy wprowadzające tzw. Tarczę antykryzysową wśród różnego rodzaju form wsparcia dla przedsiębiorców wprowadziły także nowe rozwiązania dotyczące kontroli przedsiębiorców.

Dotychczas kontrole co do zasady były przeprowadzane w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub w miejscu wykonywania jego zadań. Na podstawie przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy kontrola mogła być przeprowadzona także w miejscu przechowywania dokumentacji, finansowych i kadrowych, innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności. Ponadto poszczególne czynności kontrolne mogły być przeprowadzane również w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Do wyżej wymienionych zasad przeprowadzania kontroli w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, która bezpośrednio wiązała się z koniecznością osobistego kontaktu inspektora pracy oraz osoby reprezentującej podmiot kontrolowany, dodano możliwość przeprowadzenia kontroli zdalnej realizowanej za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wprowadzony do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców przepis art. 51 ust. 3a daje możliwość dokonywania kontroli zdalnej w sytuacji, kiedy może to usprawnić przeprowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (np. z powodu charakteru prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nie jest konieczne osobiste stawiennictwo inspektora w siedzibie przedsiębiorcy, a kontroli można dokonać przez analizę nadesłanej dokumentacji).

W każdym jednak przypadku wymagana jest zgoda przedsiębiorcy na taką formę przeprowadzenia kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych. Warto tutaj zaznaczyć, że dokumenty oraz informacje zebrane w toku czynności wykonywanych przez organ kontroli z naruszeniem przepisów regulujących wskazany rodzaj kontroli (tj. art. 51 ust. 3a ustawy  – Prawo przedsiębiorców) nie stanowią dowodu w postępowaniu kontrolnym.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie możliwości i zasad prowadzenia przez uprawnione organy Państwowej Inspekcji Pracy kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych w sposób zdalny kontrole lub poszczególne czynności kontrolne prowadzone przez uprawnione organy Państwowej Inspekcji Pracy mogą być prowadzone na podstawie art. 51 ust. 3a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).