• RSS
 • Wersja tekstowa
29.01.2021

Zasady przeprowadzania czynności kontrolnych bezpośrednio w siedzibie podmiotu kontrolowanego

 1. Co do zasady inspektor pracy będzie prowadził czynności kontrolne w nie więcej niż jednym podmiocie w danym dniu roboczym.
 2. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, w sytuacji gdy nie wyklucza tego charakter kontroli, inspektor pracy podejmie próbę kontaktu telefonicznego lub mailowego celem ustalenia obowiązujących w kontrolowanym podmiocie procedur dotyczących utrzymania reżimu sanitarnego.
 3. Inspektor pracy jest wyposażony w odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej, a także środki zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2, m.in.:
 • ochronę dróg oddechowych półmaską filtrującą FFP2,
 • osłonę twarzy przyłbica lub okulary ochronne z osłonką boczną,
 • całotworzywowe rękawice jednorazowe,
 • środki do dezynfekcji rąk.
 1. Inspektor pracy będzie:
 • stosował się do obowiązujących w kontrolowanym podmiocie procedur bezpieczeństwa w związku z ochroną przed możliwością zakażenia SARS-CoV-2, w tym stosował zalecane przez przedsiębiorcę środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 (co wynika z art. 3044 Kodeksu pracy; Dz.U.2020.1320 t.j.),
 • stosował wymaganą osłonę ust i nosa,
 • przestrzegał higieny rąk,
 • nie podawał dłoni na powitanie,
 • poddawał się wymaganej dezynfekcji rąk czy obuwia,
 • korzystał z udostępnionego przez przedsiębiorcę pomieszczenia,
 • zachowywał wymagany dystans w stosunku do osób przebywających w kontrolowanym podmiocie min. 1,5 m.
 1. Po rozpoczęciu kontroli inspektor pracy ustali z kontrolowanym pracodawcą lub przedsiębiorcą zasady prowadzenia poszczególnych czynności kontrolnych.
 1. Celem usprawnienia procesu prowadzenia kontroli zaleca się:
 • jeśli tylko jest to możliwe, udostępnienie wydzielonego pomieszczenia, w którym będą prowadzone czynności kontrolne,
 • wyznaczenie najlepiej jednej osoby reprezentującej kontrolowany podmiot odpowiedzialnej za współpracę z inspektorem pracy i sprawne prowadzenie kontroli (udostępnianie dokumentów do kontroli, uczestniczenie w wizytacji pomieszczeń i stanowisk pracy itp.) najlepiej osobę znającą zakład i procesy produkcyjne.
 1. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych inspektor pracy:
 • ograniczy spotkania wymagające bezpośredniej/fizycznej obecności większej liczby pracowników (np. z podmiotami reprezentującymi pracowników) na rzecz korzystania ze środków komunikacji elektronicznej,
 • ograniczy do niezbędnego minimum czas wizytacji stanowisk pracy oraz czas przebywania na terenie zakładu (podlega to indywidualnej ocenie inspektora pracy, uzależnionej od stanu faktycznego i ilości nieprawidłowości, jeśli wystąpią),
 • ograniczy do minimum kontakt z osobami, z którymi spotyka sięczasie prowadzenia czynności kontrolnych.