• RSS
  • Wersja tekstowa
29.01.2021

Zakres przedmiotowy kontroli związanych z przestrzeganiem rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami „tarcz antykryzysowych”

Kontrole mają na celu identyfikację nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i będą dotyczyły przede wszystkim takich zagadnień jak:

  1. porozumienia o warunkach i trybie wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (zawarcie porozumienia i przekazanie właściwemu OIP, wysokość wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym, wysokość wynagrodzenia pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy);
  2. porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy oraz porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia (zawarcie porozumienia i przekazanie właściwemu OIP, prawidłowość wprowadzenia i stosowania systemu równoważnego czasu pracy);
  3. porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi o zawieszeniu obowiązków pracodawcy związanych z tworzeniem lub funkcjonowaniem ZFŚS;
  4. ograniczeń w stosowaniu nieprzerwanego odpoczynku;
  5. ograniczeń wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych;
  6. wykonywania pracy zdalnej;
  7. udzielania urlopu zaległego przez pracodawcę bez zgody pracownika;
  8. zwalniania młodocianych z obowiązku świadczenia pracy;
  9. utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych dofinansowaniem.