• RSS
  • Wersja tekstowa
29.01.2021

Kontrole PIP w zakresie działań podejmowanych przez pracodawców w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii COVID-19

W związku z wprowadzonym stanem epidemii inspektorzy pracy podczas kontroli sprawdzą realizację obowiązków nałożonych na pracodawców i zakłady pracy, mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-Cov-2, w tym:

  • stosowanie się do aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
  • zapewnianie realizacji obowiązku przekazywania pracownikom informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz o podjętych działaniach ochronnych i zapobiegawczych.

Podczas kontroli, w zależności od profilu działalności zakładu pracy (przedsiębiorstwa), w tym realizowanych procesów pracy i czynności wykonywanych przez osoby pracujące, wskazujących na duże prawdopodobieństwo kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2, sprawdzane są w szczególności kwestie związane z:

  • aktualizacją oceny ryzyka zawodowego i/lub wprowadzeniem procedur (wskazówek/ zaleceń/ dobrych praktyk) antykowidowych (patrz informacje dotyczące oceny ryzyka zawodowego),
  • wyposażeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej lub środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii (maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny dezynfekujące, środki higieniczne, środki do dezynfekcji rąk, itp.),
  • organizacją stanowisk pracy (z uwzględnieniem wymaganej odległości min. 1,5 m między stanowiskami pracy), w tym prawidłowej organizacji stanowisk pracy zatrudnionym i/lub osobom pracującym, mającym kontakt z interesantami/klientami/osobami trzecimi (dystans społeczny min. 1,5 m, przegrody fizyczne, środki ochrony, itp.),
  • wdrożeniem (w miarę możliwości) rozwiązań organizacyjnych przewidujących wykonywanie pracy zdalnej lub pracy rotacyjnej.

 

O stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie spełniania wymagań mających na celu ograniczanie ryzyka zakażania koronawirusem inspektorzy pracy informują, zgodnie z ustawową kompetencją, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.