Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
29.01.2021

Środki ochrony pracowników związane z narażeniem na wirusa Sars-Cov-2

Środki ochrony indywidualnej

 

Osoby pracujące w zawodowym narażeniu na SARS-CoV-2 winny stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Niewystarczające jest stosowanie w takim przypadku środków ochrony osobistej, związanych ze zwalczaniem epidemii. Należy wymagać, aby w ocenie ryzyka zawodowego określono w precyzyjny sposób rodzaj i typ środków ochrony indywidualnej, jakie muszą być stosowane przez pracowników. W dokumentacji powinien być równocześnie wskazany poziom ochrony, jaki dany środek powinien zapewniać. Zakres stosowanych środków ochrony indywidualnej zasadniczo będzie się różnił w przypadku zamierzonego kontaktu SARS-CoV-2 i prac związanych z możliwością niezamierzonego kontaktu SARS-CoV-2. Przykładowo, w przypadku środków ochrony dróg oddechowych, w strefach zwiększonego ryzyka kontaktu z wirusem SARS-CoV-2, niezbędne jest stosowanie półmasek filtrujących FFP2/N95. Tam, gdzie występuje bezpośredni kontakt z wirusem, niezbędne jest stosowanie półmasek filtrujących FFP3.

Istotne jest także określenie dekontaminacji, przechowywania oraz utylizacji środków ochrony zbiorowej i indywidualnej używanych podczas pracy w narażeniu na koronawirusa. Nieprawidłowości w tym obszarze mogą być przyczyną istotnych zagrożeń nie tylko dla pracowników bezpośrednio wykonujących prace w narażeniu na SARS-CoV-2, lecz także personelu pomocniczego i osób trzecich, które nieświadomie mogą zetknąć się ze skażonym biologicznie środkiem ochrony indywidualnej, np. w trakcie sprzątania czy prania odzieży.

 

Środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii

 

Środki ochrony osobistej nie są środkami ochrony indywidualnej, mającymi chronić pracownika przed zakażeniem SARS-CoV-2, lecz środkami mającymi chronić otoczenie przed rozprzestrzenianiem się wirusa w przypadku, gdyby pracownik je używający był osobą chorą (nosicielem). Ta kwestia zasadniczo rozróżnia środki ochrony osobistej od środków ochrony indywidualnej.

Stosowane środki ochrony osobistej muszą zapewniać odpowiedni poziom ochrony, a także nie powinny powodować negatywnych skutków zdrowotnych, np. alergii skórnej. Tym samym zaleca się aby materiały, z których zostały one wykonane, posiadały stosowne certyfikaty określające poziom filtracji oraz atesty zdrowotne (np. na możliwość bezpośredniego kontaktu ze skórą).

Pracodawca powinien określić rodzaje środków ochrony osobistej, jakie muszą być stosowane w trakcie wykonywania poszczególnych pracy.

Środki ochrony osobistej, związane ze zwalczaniem epidemii, winny być dostarczane przez pracodawcę. Niedopuszczalne jest użytkowanie przez pracowników prywatnych (własnych) środków ochrony osobistej, w tym maseczek. Do obowiązków pracodawcy należy nie tylko dostarczenie tych środków, lecz także ich ewentualne odkażanie, pranie i konserwacja oraz utylizacja. Z tego względu w zakładzie należy wprowadzić stosowne procedury.