Szpital płacił poniżej minimum

Działania inspektora pracy doprowadziły do wypłacenia kilkudziesięciu pracownikom szpitala wyrównania zaniżonych wynagrodzeń. Część niemedycznego personelu medycznego placówki służby zdrowia zarabiała poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Inspektor OIP w Lublinie w okresie sierpień - listopad 2018 przeprowadził kontrolę w jednym ze szpitali, która wykazała nieprawidłowości w zakresie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego za pracę dla części pracowników. Kontrola dotyczyła prawidłowości ustalania wynagrodzenia w grupach: robotnik gospodarczy, magazynier, noszowy, pomoc laboratoryjna, salowa, sanitariusz. W trakcie czynności kontrolnych okazało się, że część załogi otrzymywała wynagrodzenie za pracę w wysokości niższej niż minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę, tj. niższej niż 2100 zł w 2018 roku oraz niższej niż 2000 zł w 2017 roku.

W treści regulaminu wynagradzania obowiązującego szpitalu znajdowały się następujące zapisy (dotyczące wynagrodzenia minimalnego):

- § 4 pkt 3: Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Minimalnym wynagrodzeniu za pracę - rozumie się przez to minimalne wynagrodzenie  przysługujące  pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu ogłaszane w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 15 września każdego roku.

- § 14 ust. 2 „Przyznane pracownikowi wynagrodzenie zasadnicze za pełny wymiar czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia”.

W trakcie kontroli, z dniem 1 września 2018 roku, podwyższono wynagrodzenie zasadnicze wszystkich pracowników w taki sposób, aby jego wysokość nie była niższa od kwoty aktualnie obowiązującego wynagrodzenia minimalnego (2 100 zł).

Pracodawca jeszcze w trakcie kontroli, realizując żądanie inspektora pracy, dokonał naliczenia wyrównania zasadniczego dla pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze ustalone było w wysokości niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyrównanie zostało naliczone za okres od stycznia 2017 roku do sierpnia 2018 roku.

Szpital dodatkowo naliczył wyrównanie składników pochodnych od wynagrodzenia zasadniczego tj. dodatków stażowych oraz dodatków za pracę w porze nocnej (65% wynagrodzenia zasadniczego) oraz za pracę w niedziele, święta i dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy (45% wynagrodzenia zasadniczego). Wyrównanie składników pochodnych naliczono za okres identyczny jak w przypadku wyrównania wynagrodzenia zasadniczego. Wyrównanie za poszczególne miesiące 2017 r. dotyczyły grupy 30 pracowników zaś w 2018 r. - 153 pracowników.

Łączna kwota wyrównania:

- wynagrodzeń zasadniczych,

- dodatków stażowych,

- dodatków 65% za pracę w porze nocnej,

- dodatków 45% za pracę w święta,

- dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych,

- normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

wyniosła 221.193,99 złote (w tej kwocie ujęte zostały również podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla personelu nie wykonującego zawodu medycznego za miesiące lipiec i sierpień 2018).

Wyrównania dla poszczególnych pracowników zostały wypłacone.