Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
30.10.2020 Artykuł archiwalny

Na budowę z gołymi rękami

Poznańskie. Podczas kontroli na terenie jednej z budów uwagę inspektora pracy zwróciły prace rozbiórkowe wykonywane minikoparką TEREX TC48 wyposażoną w młot hydrauliczny do kucia. Tuż obok, w strefie niebezpiecznej pracy młota, bez żadnych podstawowych nawet zabezpieczeń, inny pracownik wykonywał ręczne pomocnicze prace rozbiórkowe.

Kontrola stanu faktycznego wykazała, że operator minikoparki nie przeszedł szkolenia wymaganego do jej obsługi. Drugi z pracowników, narażony na hałas, pył oraz odpadające odłamki kruszonego betonu, nie był zabezpieczony środkami ochrony indywidualnej przed wskazanymi zagrożeniami, tj.: nie nosił hełmu ochronnego, ochronników słuchu, okularów ochronnych ani maski przeciwpyłowej.

W związku z tym do pracodawcy skierowano nakaz zawierający decyzje dotyczące:

  • skierowania do innych prac operatora minikoparki do czasu ukończenia przez niego wymaganego szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku ze sprawdzianu wiedzy, przeprowadzanego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie;
  • wstrzymania prowadzonych w tym miejscu prac rozbiórkowych zbrojonych fundamentów prowadzonych przy użyciu minikoparki TEREX TC48 wyposażonej w młot hydrauliczny, do czasu usunięcia pracowników ze strefy niebezpiecznej;
  • skierowania do innych obowiązków pracownika wykonującego w sposób ręczny prace rozbiórkowe, do czasu zapewnienia i stosowania przez niego środków ochrony indywidualnej, tj.: hełmu, okularów ochronnych, ochronników słuchu oraz maski przeciwpyłowej.

Wymienione decyzje zostały natychmiast wykonane, dzięki czemu zniknęło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób wykonujących pracę. W stosunku do osoby odpowiedzialnej za popełnione wykroczenia wszczęto postępowanie wykroczeniowe.