• RSS
  • Wersja tekstowa
16.11.2020 Artykuł archiwalny

Wynagrodzenie za pracę w dzień świąteczny

Toruńskie. Mandat w wysokości 2 tysięcy złotych oraz wypłata pracownikom należnych wynagrodzeń to efekt kontroli w jednej ze spółek z siedzibą w okolicach Torunia.

W kontrolowanej spółce ustalono roczny okres rozliczeniowy czasu pracy trwający od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 września roku następnego. Kontrola czasu pracy wybranych pracowników wykazała, że po zakończonym rocznym okresie rozliczeniowym nie otrzymali oni dnia wolnego za pracę w święto przypadające 15 sierpnia. Jednocześnie wyszło na jaw, że pracownikom nie wypłacono także należnych z tego tytułu dodatków za godziny nadliczbowe.

W wyniku ustnego polecenia inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, jeszcze w czasie kontroli, w firmie naliczono i wypłacono 168 pracownikom kwotę 92 175,31 zł brutto za pracę w godzinach nadliczbowych.

Kontrola ujawniła ponadto, że jeden z pracowników, który został powołany na ćwiczenia wojskowe, nie otrzymał zapłaty za czas faktycznie przepracowany w miesiącu, w którym odbywał ćwiczenia. Na ustne polecenie inspektora pracy, pracodawca wypłacił 759,79 zł brutto tytułem zaniżonego wynagrodzenia.

Ponadto w czasie kontroli ustalono, że nie były przestrzegane przepisy w zakresie:

  • zapewniania 35 godzinnego tygodniowego odpoczynku;
  • sporządzania harmonogramów rozkładów czasu pracy co najmniej na jeden miesiąc oraz przekazywania ich pracownikom co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy;
  • wykazywania godzin nadliczbowych z podaniem dokładnej daty;
  • terminowego składania przez pracowników pisemnych wniosków o czas wolny za godziny nadliczbowe;
  • podawania w harmonogramach (rozkładach czasu pracy) ogólnej liczby godzin do przepracowania w danym wraz z godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Po kontroli skierowano wystąpienie zawierające 7 wniosków o przestrzeganie przepisów. Na osobę winną nałożono mandat w wysokości 2000 zł.