Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
14.12.2020

Bez solidarności w domu pomocy

Olsztyńskie. Inspektor pracy OIP w Olsztynie zawiadomił prokuraturę rejonową w Bartoszycach o podejrzeniu fałszowania przez kierownictwo jednego z domów pomocy społecznej dokumentacji pracowniczej w zakresie rozliczania czasu pracy.

Podczas kontroli w DPS inspektor pracy stwierdził, że wielokrotnie zakładowa organizacja związkowa była pomijana przy uzgodnieniach dotyczących rozdysponowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim:

  • rozpatrywania wniosków pracowników o udzielenie pożyczki mieszkaniowej;
  • opiniowania wniosków o dofinansowanie wypoczynku urlopowego;
  • korekty wydatków w rocznych planach finansowych przychodów i wydatków zfśs;
  • podjęcia decyzji o zakupie paczek świątecznych dla  pracowników;
  • powołania komisji socjalnej zarządzeniem dyrektora bez uzgodnienia z zakładową organizacją związkową.

Ujawnione uchybienia stanowiły naruszenie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i w – ocenie inspektora pracy – mogły wyczerpywać znamiona czynu zabronionego z art. 35 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych, polegającego na utrudnianiu wykonywania działalności związkowej.

Kompleksowa kontrola wykazała także, że pracodawca wielokrotnie, samowolnie i niezgodnie z prawem, dokonywał zmian w grafikach (harmonogramach) czasu pracy pracowników. Otóż, według obowiązujących przepisów, pracownik powinien poznać swój grafik czasu pracy co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego. Kierownictwo co prawda może dokonywać koniecznych zmian i korekt, ale tylko w przypadkach wyjątkowych, niezależnych od pracodawcy – co powinno znaleźć odzwierciedlenie w regulaminie pracy. Tymczasem, w czasie postępowania kontrolnego, pięciu pracowników placówki złożyło pisemne oświadczenia o fałszowaniu, na polecenie pracodawcy, list obecności i dyżurów. Oświadczenia te stanowiły podstawę do kwestionowania rzetelności rozliczenia czasu pracy, a przede wszystkim nosiły znamiona przestępstwa wynikającego z art. 270 § 1 i § 2 Kodeksu karnego, polegającego na podrabianiu dokumentacji pracowniczej w zakresie rozliczenia czasu pracy pracowników.

Jednocześnie kontrola wykazała, że kierownictwo DPS podpisało z trzema osobami umowy cywilnoprawne w warunkach, w których – zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy – powinny być zawarte umowy o pracę. Inspektor pracy wystawił mandat karny i niezwłocznie powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przez kierownictwo DPS przestępstw:

  • z art. 270 § 1 i § 2 Kodeksu karnego polegającego na podrabianiu dokumentacji w zakresie rozliczenia czasu pracy pracowników;
  • z art. 35 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych, polegającego na utrudnianiu organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” wykonywania działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy.