Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
14.12.2020

Sąd za nielegalne zatrudnienie

Zielonogórskie. Przesłuchanie klientów sklepu przez inspektor pracy z OIP w Zielonej Górze pozwoliło udowodnić pracodawcy zatrudnianie na czarno i skierować sprawę na drogę sądową.

W związku ze skargą skierowaną do Państwowej Inspekcji Pracy, inspektor pracy przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia u jednego z właścicieli sklepów. Ponieważ pracodawca twierdził, że osoba skarżaca jedynie „obserwowała pracę” innego pracownika, inspektor pracy przesłuchała w charakterze świadków obecną wtedy ekspedientkę oraz dwóch klientów sklepu. Zebrany materiał pozwolił na skierowanie wobec pracodawcy zarzutów dotyczących:

  • zatrudnienia ekspedientki bez uprzedniego potwierdzenia na piśmie umowy o pracę;
  • braku dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych oraz ewidencji czasu pracy;
  • niewydania ekspedientce świadectwa pracy;
  • braku naliczenia i niewypłacania wynagrodzenia za pracę;
  • braku naliczenia i niewypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
  • dopuszczenia do pracy ekspedientki bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku;
  • niepokrycia kosztów badań lekarskich udokumentowanych fakturą;
  • dopuszczenia do pracy sprzedawcy bez uprzedniego szkolenia wstępnego ogólnego i stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sąd I instancji uznał osobę działającą w imieniu pracodawcy winną popełnienia wymienionych wykroczeń i zasądził karę grzywny w wysokości 3000 zł.

Osoba skarżąca została poinformowana o przysługującym jej prawie wniesienia pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy.