Gdy wójt lekceważy nauczycieli

Olsztyńskie. Karta Nauczyciela stanowi, że „wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym”. Niestety w jednej z podolsztyńskich placówek szkolno-przedszkolnych zapis ten nie jest przestrzegany od lat. Inspektor pracy OIP Olsztyn zawiadomił o tym fakcie prokuraturę.

Kontrola terminowości wypłat wynagrodzenia za pracę w 2019 roku wykazała, że wynagrodzenia te, jak i inne świadczenia pieniężne, wielokrotnie wypłacano nauczycielom z lekceważeniem obowiązujących terminów. Na podstawie okazanych dokumentów inspektor pracy ustalił, że:

  • nauczyciele otrzymali wynagrodzenia z opóźnieniem w styczniu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu;
  • z opóźnieniem wypłacono 50 osobom wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przepracowane we wrześniu i listopadzie;
  • przekroczono także termin wypłaty 49 osobom dodatku wiejskiego za listopad.

Przedmiotem kontroli było także funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W trakcie kontroli, na prośbę inspektora pracy, sporządzono zestawienie operacji na rachunku ZFŚS zawierające naliczenia odpisów wraz z terminami ich przekazania na rachunki Funduszu za rok 2019. Zgodnie z okazanymi potwierdzeniami operacji bankowych przelew środków na konto ZFŚS nastąpił w dwóch transzach w kwietniu i grudniu – po obowiązującym terminie.

Dyrektor placówki oświadczył inspektorowi pracy, że kilkakrotnie zwracał się na piśmie do organu prowadzącego, czyli do wójta gminy, o wyjaśnienie powodów nieterminowego przekazywania pieniędzy na wynagrodzenia pracowników oraz na świadczenia z ZFŚS, ale nie uzyskał odpowiedzi.

Problem w tym, że taka sytuacja powtarzała się w tej placówce od kilku lat. Poprzednia kontrola przeprowadzona w lutym 2018 roku wykazała, że:

  • niektórym nauczycielom z opóźnieniem wypłacono wynagrodzenia za pracę w sierpniu, październiku i grudniu 2017 r.;
  • 18 zatrudnionych w szkole pracowników administracji i obsługi z opóźnieniem otrzymało wynagrodzenie za styczeń 2018 r.;
  • z opóźnieniem nastąpiła wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe za grudzień 2017 r.

Nie koniec na tym. Wcześniejsza kontrola, ze stycznia 2016 r., wykazała, że pełny odpis na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2014 rok nie został wykonany w całości, a odpisy na 2015 rok wykonano w dwóch transzach po obowiązującym terminie. Ponadto w latach 2014-2015 również nieterminowo wypłacano wynagrodzenia za pracę.

Ponieważ wydawane podczas poprzednich kontroli przez inspektorów pracy środki prawne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i poprawy sytuacji, z uwagi na to, że w obecnym stanie prawnym inspektor PIP nie może prowadzić postępowania wykroczeniowego wobec organu prowadzącego szkołę, z uwagi na fakt, że nie ma on statusu pracodawcy wobec pracowników szkoły, inspektor pracy skierował do prokuratury rejonowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przez wójta gminy przestępstw polegających na:

  • złośliwym lub uporczywym naruszaniu praw pracowników placówki wynikających ze stosunku pracy, tj. przestępstwa określonego w art. 218 § 1a Kodeksu karnego;
  • niedopełnieniu obowiązków przez wójta gminy, jako organu prowadzącego placówkę, w wyniku czego doszło do działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego, tj. przestępstwa określonego w art. 231 § 1 Kodeksu karnego.