• RSS
  • Wersja tekstowa
19.10.2021 Artykuł archiwalny

Młyn miele wad wiele

Podkarpackie. Pracownicy młyna w okolicach Rzeszowa złożyli skargę na pracodawcę, który zaniedbywał obowiązki dostarczania załodze napojów chłodzących oraz środków higieny osobistej. Kontrola inspektora pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie wykazała, że owo zaniedbanie to tylko jeden z długiej listy zaniedbań.

Wizytujący podrzeszowski młyn inspektor pracy skontrolował najpierw wszystkie z 25 eksploatowanych w zakładzie maszyn. Stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że aż 19 z nich nie spełnia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

I tak na przykład trzy z sześciu funkcjonujących podwójnych walców młyńskich (mlewników) miały niesprawne technicznie urządzenia sterujące, w tym włączniki podajników zboża. Dźwignie te – pozbawione bezpiecznych, ergonomicznych gałek – by utrzymać je w pozycji włączonej, przywiązano do obudowy sznurkami. Elementy sterownicze wszystkich mlewników nie były w żaden sposób oznakowane.

Przekładnia pasowa napędu pędni górnej młyna miała uszkodzoną i zbyt niską niż wymagają tego przepisy osłonę ażurową, która nie zabezpieczała skutecznie przed sięganiem rękami do strefy pracy ruchomych elementów przekładni. Przekładnia znajdowała się zresztą tuż obok przejścia komunikacyjnego do obsługi urządzeń technicznych.

Także elementy ruchome pędni dolnej nie były w sposób skuteczny zabezpieczone przed sięganiem do strefy niebezpiecznej. Pędnię tę, usytuowaną w pomieszczeniu magazynu otrąb, odgrodzono od części dostępnej dla pracowników ogrodzeniem ochronnym o wysokości 1,53 metra (licząc od posadzki pomieszczenia), a odległość ruchomych pasów transmisyjnych pędni od górnej krawędzi tego ogrodzenia ochronnego wynosiła 15 centymetrów. Na domiar złego nie funkcjonowała dźwiękowa sygnalizacja ostrzegawcza informująca o zamiarze uruchomienia pędni.

Śrutownik zboża eksploatowany w młynie miał niepełną osłonę przekładni pasowej napędu usytuowaną w zasięgu rąk obsługujących go pracowników. Przenośnik taśmowy, służący do transportu worków z otrębami, zainstalowany częściowo w pomieszczeniu magazynu otrąb, a częściowo na zewnątrz młyna nie został wyposażony w urządzenie zatrzymania awaryjnego zapewniające jego unieruchomienie zarówno na stanowisku podawczym jak i po drugiej stronie w miejscu odbioru transportowanych worków. Ponadto nie miał osłon stref niebezpiecznych, tj. stref gdzie taśma przenośnika nachodzi na rolki prowadzące oraz rolkę napędzającą.

Ażurowe osłony przekładni pasowych ich napędu dwóch pionowych przenośników zboża  nie spełniały wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy a ruchome części zagrażały zdrowiu i życiu robotników. Zaklejarka torebek papierowych nie posiadała odpowiedniej osłony przekładni łańcuchowej usytuowanej w miejscu dozowania kleju. Wagopakarka mąki nie była wyposażona w osłony stref niebezpiecznych czyli ruchomych elementów napędzanych siłownikami pneumatycznymi. Pracujący na terenie młyna agregat sprężarkowy wyposażony w zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 500 litrów i ciśnieniu roboczym sprężonego powietrza 5 barów nie posiadał decyzji UDT zezwalającej na jego eksploatację.

Transport pełnych worków z wyższych kondygnacji budynku młyna odbywał się przy użyciu rynien ślizgowych w otworach ścian zewnętrznych. W miejscu załadunku worków na rynnę ześlizgową brakowało urządzeń zabezpieczających przed potencjalnym upadkiem pracownika z wysokości.

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono naruszenia przepisów bhp dotyczące m.in.:

  • zapewnienia aktualnych pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy takich jak hałas i zapylenie;
  • braku badań i pomiarów instalacji odprowadzających ładunki elektrostatyczne z maszyn i urządzeń młyna;
  • aktualizacji dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem;
  • zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych wymaganych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
  • zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy magazynowaniu i przetwórstwie zbóż urządzeń do odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

W wyniku kontroli inspektor pracy wydał 40 decyzji nakazowych, skierował do pracodawcy wystąpienie zawierające 4 wnioski oraz powiadomił właściwy terenowo Inspektorat Dozoru Technicznego o eksploatowanym urządzeniu ciśnieniowym. Osobę winną popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pracownika ukarał mandatem.