• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Nielegalny zagraniczny dyrektor

W wyniku kontroli przeprowadzonej w spółce z siedzibą w powiecie piaseczyńskim, inspektor pracy stwierdził, że pracodawca nielegalne powierzył wykonywanie pracy obywatelowi Wietnamu, którego przez 12 miesięcy zatrudniał na podstawie umowy o dzieło.

Tymczasem warunki zatrudnienia, określone w zezwoleniu na pracę dla cudzoziemca, uprawniały pracodawcę do zatrudnienia go na podstawie umowy o pracę w połowie pełnego wymiaru czasu pracy na stanowisku dyrektora wykonawczego za wynagrodzeniem nie niższym 1400 zł brutto.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, inspektor skierował do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie prezesa zarządu kontrolowanej firmy.

Inspektor skierował również do pracodawcy wystąpienie, w którym wniósł o niepowierzanie wykonywania pracy cudzoziemcom na warunkach innych niż określonych w wydanych dla nich zezwoleniach na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.