Artykuł archiwalny

Nielegalny zagraniczny dyrektor

W wyniku kontroli przeprowadzonej w spółce z siedzibą w powiecie piaseczyńskim, inspektor pracy stwierdził, że pracodawca nielegalne powierzył wykonywanie pracy obywatelowi Wietnamu, którego przez 12 miesięcy zatrudniał na podstawie umowy o dzieło.

Tymczasem warunki zatrudnienia, określone w zezwoleniu na pracę dla cudzoziemca, uprawniały pracodawcę do zatrudnienia go na podstawie umowy o pracę w połowie pełnego wymiaru czasu pracy na stanowisku dyrektora wykonawczego za wynagrodzeniem nie niższym 1400 zł brutto.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, inspektor skierował do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie prezesa zarządu kontrolowanej firmy.

Inspektor skierował również do pracodawcy wystąpienie, w którym wniósł o niepowierzanie wykonywania pracy cudzoziemcom na warunkach innych niż określonych w wydanych dla nich zezwoleniach na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

  • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner199867
 • banner218245
 • banner186222
 • banner201670
 • banner172098