Artykuł archiwalny

Zaniżył ryczałt za nadgodziny

Na 18 tys. zł zaniżył przedsiębiorca z B. należności za nadgodziny swoim kierowcom – stwierdził inspektor z OIP w Opolu. Pracownicy otrzymywali też nieterminowo pensje.

Inspektor OIP w Opolu przeprowadził kontrolę w firmie świadczącej usługi transportowe z siedzibą w B., w trakcie której m.in. dokonano analizy czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców, w ramach krajowej strategii realizowanej przez PIP.

Ustalono, że w stosunku do kierowców pracodawca przyjął ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 40 zł brutto za miesiąc. Bazując na danych z wykresówek, kart kierowców i tachografów cyfrowych, z wykorzystaniem programu TachoScan dokonano symulacyjnego rozliczenia ryczałtów za ostatnich dziewięć miesięcy dla 7 kierowców.

Analiza wykazała, iż pracodawca rażąco zaniżył wysokość ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych. W przypadku analizowanych 7 kierowców kwota zaniżenia wyniosła ponad 18 tys. zł. W związku z powyższym w wystąpieniu pracodawca został zobligowany do naliczenia i niezwłocznego wypłacenia zaniżonych ryczałtów dla wszystkich zatrudnionych kierowców za okres nieprzedawniony.

Ponadto podczas kontroli stwierdzono inne rażące naruszenia przepisów, w szczególności:

 • nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia w okresie ostatnich 12 miesięcy,
 • niewypłacenie wynagrodzenia za ostatni miesiąc 3 pracownikom w łącznej wysokości 6,8 tys. zł brutto (wypłacono w trakcie kontroli na polecenie inspektora pracy),
 • niewydawanie pracownikom obuwia roboczego i odzieży oraz niezapewnienie prania (w trakcie kontroli dokonano naliczenia w/w należności dla wszystkich zatrudnionych pracowników za okres nieprzedawniony, z czego 17 pracownikom wypłacono na polecenie inspektora łączną kwotę 10,3 tys. zł, w przypadku pozostałych 2 pracowników wydano nakaz płatniczy na łączną kwotę 1,6 tys. zł),
 • przekazanie środków z Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2011 r. w kwocie łącznej 25 tys. zł na konto firmowe,
 • nieterminowe przekazywanie składek na Fundusz Pracy, w tym nieopłacenie składek za dwa miesiące 2012 r.,
 • naruszenie przepisów o czasie pracy (zasady pięciodniowego tygodnia pracy, przekroczenie dopuszczalnego limity tygodniowego oraz limitu rocznego godzin nadliczbowych),
 • niewydanie świadectw pracy 3 pracownikom.

W zakresie naruszeń przepisów o czasie jazdy, przerwach i odpoczynkach inspektor pracy nałożył na pracodawcę grzywnę na podstawie ustawy o transporcie drogowym.

W odniesieniu do stwierdzonych naruszeń prawnej ochrony pracy i bhp, skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Pracodawca poddał się dobrowolnie karze w wysokości 5 tys zł. O stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących składek na Fundusz Pracy poinformowano marszałka województwa oraz ZUS.

 

 

 

  • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner218245
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098