• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

W lipcu 2012 r. inspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie skontrolował po raz kolejny spółkę w Stalowej Woli, gdzie pracodawca notorycznie zalegał z wypłatą wynagrodzeń dla swoich pracowników.

W lipcu 2012 r. inspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie skontrolował po raz kolejny spółkę w Stalowej Woli, gdzie pracodawca notorycznie zalegał z wypłatą wynagrodzeń dla swoich pracowników.

Inspektor z OIP w Rzeszowie przeprowadził kontrolę sprawdzającą w spółce w Stalowej Woli zajmującej się produkcją wyrobów z drewna i zatrudniającej 157 osób. Poprzednia kontrola w zakładzie, która była prowadzona na przełomie kwietnia i maja 2012 r., wykazała iż pracodawca nie wypłacił 144 pracownikom wynagrodzenia za marzec 2012 r. w łącznej  kwocie 230 tys. zł oraz 143 pracownikom pensji za kwiecień, ogółem 229 tys. zł. Z uwagi na to, iż pracodawca był już wcześniej karany za naruszanie przepisów prawa pracy, inspektor nałożył wówczas mandat w warunkach recydywy w wysokości 5 tys. zł.

Niewykonanie decyzji płatniczych wydanych przez inspektora pracy i niewypłacenie wspomnianych wynagrodzeń, spowodowało kolejną kontrolę, która została przeprowadzona w lipcu.  Wykazała ona, że pracodawca nie tylko nie zrealizował w całości uprzednio wydanych decyzji nakazowych, ale w dalszym ciągu nie wypłaca w terminie należnego pracownikom wynagrodzenia. Dotyczyło to zapłaty za maj dla 151 pracowników na kwotę 232 tys. zł brutto.

Niezależnie od sprawdzenia realizacji decyzji nakazowych, inspektor pracy przeprowadził kontrolę w zakresie szkoleń bhp, badań lekarskich oraz stanu bhp w  zakładzie, która także wykazała szereg nieprawidłowości, m.in.:

  • 9 pracowników nie zostało poddanych szkoleniom wstępnym na stanowisku pracy w zakresie bhp, a 13 pracowników  szkoleniom okresowym w zakresie bhp,
  • 6 pracowników nie posiadało aktualnych orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku,
  • zatrudnionym przy obsłudze maszyn albo wykonującym prace powodujące intensywne brudzenie  nie wydawano odzieży i obuwia roboczego,
  • przy szlifierkach tarczowych do zaczyszczania powierzchni elementów z drewna brak było wyciągów pyłów powstających podczas szlifowania, frezarka czterostronna do drewna nie posiadała osłon frezów oraz wyłącznika krańcowego otwarcia osłony strefy roboczej,
  • dwie oklejarki do listew na tarczach dociskowych z elementami grzejnymi, nie posiadały osłon.

Pracodawca został ukarany po raz kolejny mandatem w wysokości 5 tys. zł oraz otrzymał upomnienie wzywające do natychmiastowego wykonania decyzji płatniczych wydanych przez inspektora.