Artykuł archiwalny

Nieprzygotowani na agresję podopiecznych

POMORSKIE. W trakcie zajęć w warsztacie ślusarskim na terenie schroniska dla nieletnich, czterech z pięciu uczestniczących w zajęciach podopiecznych napadło i pobiło strażnika oraz nauczyciela zawodu. Obaj z ciężkimi obrażeniami trafili do szpitala, w którym strażnik zmarł. Placówka powinna przewidzieć zagrożenie ze strony agresywnych nieletnich – ocenił badający sprawę inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Strażnik, który w chwili ataku przebywał w pomieszczeniu przyległym do warsztatowego, został uderzony w głowę metalową kotwą (element z ogrodzenia wykonywanego w warsztacie), w wyniku czego zmarł po czterech dniach w szpitalu nie odzyskując przytomności. Z kolei pobity przez nieletnich nauczyciel zawodu doznał ciężkich urazów ciała.

Nieletni napastnicy zaplanowali atak, aby zdobyć klucze i uciec. Grupę, już poza terenem schroniska, zatrzymali policjanci.

Inspektor pracy jako bezpośrednią przyczynę zdarzenia uznał nagły i agresywny atak na poszkodowanych ze strony wychowanków, którzy użyli bezpośredniej przemocy i siły fizycznej.

Do pośrednich przyczyn inspektor pracy zaliczył:

 • nakłonienie nieletnich do ucieczki i dokonania ataku na pracowników schroniska przez Bartosza B., w przypadku którego już wcześniej ujawniono zamiary dokonania ucieczki połączonej z atakiem na pracownika, co wówczas udaremniono;

 • chęć podniesienia swojej pozycji w grupie przez nieletniego Aleksandra G., który zaatakował strażnika zadając mu urazy powodujące śmierć poszkodowanego;

 • nieuwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku strażnika oraz nauczyciela zawodu przemocy i agresji jako psychofizycznego (psychospołecznego) czynnika zagrożenia, a tym samym nieoszacowanie ryzyka związanego z tym zagrożeniem oraz niedokonanie oceny stosowanych w schronisku sposobów ochrony przed tym zagrożeniem, celem podjęcia ewentualnych działań korygujących i naprawczych;

 • nieodbycie przez strażnika okresowego szkolenia w zakresie bhp w okresie 3 lat od ostatniego szkolenia;

 • niedostateczna koncentracja uwagi poszkodowanego strażnika na wykonywanych czynnościach, związanych ze stałą obserwacją nieletnich w warsztacie;

 • niezachowanie wzmożonej ostrożności przez kierownika warsztatu po pozwoleniu strażnikowi na przejście do pokoju pracowników w celu spożycia śniadania i brak stałej obserwacji pracujących w warsztacie nieletnich, w związku z wydaniem tego przyzwolenia;

 • zaskoczenie poszkodowanych niespodziewanym atakiem ze strony wychowanków, wynikające prawdopodobnie z rutyny i uśpienia czujności, co wiązało się z brakiem podobnych zdarzeń w przeszłości.

Przeprowadzone postępowanie powypadkowe wykazało niezwykle istotną rzecz: niezaliczanie pracy wykonywanej przez strażnika i nauczyciela zawodu w schroniskach dla nieletnich (tj. pracy związanej z bezpośrednim nadzorem i ochroną nieletnich wychowanków, wobec których często toczy się postępowanie karne w związku z popełnieniem nawet najcięższych przestępstw, np. ciężkich pobić, usiłowania zabójstwa) do prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

W wyniku kontroli inspektor pracy skierował do pracodawcy pięć pisemnych decyzji, w tym decyzję zobowiązującą zakład pracy do dokonania ponownej oceny ryzyka zawodowego uwzględniającej przemoc i agresję jako czynniki zagrożenia występujące na stanowiskach strażnika i nauczyciela zawodu.

Inspektor wydał także wystąpienie zawierające sześć wniosków, w tym wniosek o przeprowadzanie szkoleń okresowych dla pracowników zatrudnianych na stanowisku strażnika nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Wniosek taki wynikał z faktu, że pracodawca zaliczał stanowisko strażnika do grupy stanowisk, w świetle przepisów rozporządzenia w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp, określanych mianem „innych”, dla których szkolenie okresowe można przeprowadzać w okresie nie rzadszym niż raz na 5 lat.

W ocenie inspektora pracy to stanowisko winno być zaliczane do grupy tzw. „stanowisk robotniczych” – pracodawca uznając powyższe dokonał niezwłocznie zmian w tym zakresie w wewnętrznych procedurach dotyczących częstotliwości przeprowadzania szkoleń okresowych bhp. Rozbieżności w interpretacji przepisu wynikają z braku jednolitych kryteriów zaliczania określonych stanowisk lub rodzajów pracy do określonej w rozporządzeniu grupy tzw. stanowisk robotniczych.

 

 

 

 

 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222