Artykuł archiwalny

Nie było ewidencji czasu pracy

POMORSKIE. Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców to ustawowy obowiązek pracodawcy. Ze względu na bezpieczeństwo na drogach, przepisy dokładnie regulują czas pracy i odpoczynku osób zawodowo prowadzących pojazdy. Niestety, zdarzają się firmy transportowe, które bagatelizują swoje obowiązki w tym zakresie.

Firma zajmująca się transportem międzynarodowym z siedzibą w S. została skontrolowana przez gdański Okręgowy Inspektorat Pracy. Stwierdzono, że pracodawca:

 • zatrudniał 8 pracowników, m.in. na stanowiskach kierowców, na podstawie umów o pracę bez potwierdzenia na piśmie ich rodzaju i warunków,

 • dopuścił pracowników do pracy bez wstępnego szkolenia w zakresie bhp oraz wstępnych profilaktycznych badań lekarskich,

 • nie prowadził jakiejkolwiek ewidencji czasu pracy swoich pracowników,

 • odprowadzał należne ZUS składki, w tym na Fundusz Pracy, od kwot wynagrodzeń, które były niższe niż te, które faktycznie wypłacał (korekt na listach płac oraz należnych ZUS składek pracodawca dokonał po interwencji inspektora pracy).

 • nie przeprowadził oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu pracy na stanowiskach m.in. pracownika biurowego i kierowcy,

 • zatrudniał pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w godzinach nadliczbowych bez odpowiedniej zgody lekarza profilaktyka,

 • nie udzielił pracownikowi posiadającemu orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności urlopu wypoczynkowego oraz dodatkowego za 2011 r.,

 • rozwiązał bez wypowiedzenia umowę o pracę z jednym pracownikiem bez zachowania formy pisemnej dla tej czynności,

 • nie wydał pracownikowi świadectwa pracy w obowiązującym terminie,

 • nie wypłacił pracownikowi ekwiwalentów pieniężnych z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego i dodatkowego za lata 2011 i 2012,

 • nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia oraz należnej premii za jeden miesiąc,

Inspektor pracy nakazał pracodawcy sunięcie ujawnionych nieprawidłowości oraz ukarał go mandatem. O zaniżonych składkach powiadomił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

 

 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098