01.01.2014 Artykuł archiwalny

Zaległości w sanatorium

MAŁOPOLSKIE. Kontrola w sanatorium uzdrowiskowym doprowadziła między innymi do wpłacenia przez pracodawcę niemal 100 tys. złotych zaległości na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Inspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przeprowadził kontrolę, która miała na celu sprawdzenie wybranych zagadnień dotyczących stosunku pracy,  wynagradzania za pracęZakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,  szkoleń w zakresie bhp,  badań lekarskich,  ryzyka zawodowego,  wyposażania w odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej. Weryfikował również poprawność informacji składanej do ZUS na druku ZUS-IWA i postępowania powypadkowego.

Podczas kontroli inspektor pracy wykrył nieprawidłowości w przekazywaniu odpisów na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jeszcze w trakcie trwania kontroli, na polecenie inspektora pracy, pracodawca wykonał ciążący na nim obowiązek i odprowadził na konto ZFŚS kwotę 51 050 zł za 2012 r. i 48 679 zł za 2013 r. Inspektor odkrył też nieprawidłowości przy wypłacaniu pięciu osobom z personelu medycznego dodatku za pracę wykonywaną w niedziele i święta (w kwocie 8 728 zł ogółem brutto).

Ponadto stwierdził nieprawidłowości w zakresie prowadzonej dokumentacji dotyczącej stosunku pracy. Nie usunięto z teczki akt osobowych kar porządkowych nałożonych za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, a uznanych za niebyłe po roku nienagannej pracy. Nie poinformowano też pracowników sanatorium na piśmie o dodatkowych warunkach zatrudnienia, tj. o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze urlopu wypoczynkowego, długości okresu wypowiedzenia.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy również stwierdzono działania niezgodne z przepisami. Pracodawca nie poddał pracownika szkoleniu okresowemu bhp, poza tym nie uzgodnił z pracownikami wyliczenia kosztów prania i konserwacji przez nich odzieży roboczej we własnym zakresie oraz wypłacenia pracownikom kwot stanowiących różnicę pomiędzy faktycznymi kosztami prania i konserwacji odzieży roboczej we własnym zakresie a ceną przydzielanego im proszku do prania, za okres obejmujący trzy lata wstecz.

Wobec zaistniałych nieprawidłowości inspektor skierował do pracodawcy 2 nakazy zawierające 2 decyzje (w tym 1 płatniczą) i wystąpienie zawierające 6 wniosków, ukarał też pracodawcę mandatem.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222