• RSS
 • Wersja tekstowa
01.01.2014 Artykuł archiwalny

Niefrasobliwość przyczyną wypadku

MAŁOPOLSKIE. Inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przeprowadził kontrolę w fabryce papieru i tektury, zatrudniającej ponad 180 osób. Wcześniej doszło tam do wypadku, któremu uległ pracownik obsługi maszyny papierniczej i urządzeń przetwórczych.

Na podstawie zeznań poszkodowanego, wyjaśnień złożonych przez niego w postępowaniu powypadkowym, wyjaśnień ze strony pracodawcy oraz oględzin miejsca zdarzenia inspektor pracy ustalił, że w dniu wypadku poszkodowany rozpoczął pracę o godzinie 14.00 i zajmował się czynnościami przypisanymi do jego stanowiska pracy, w tym wywożeniem kontenerów z odsortem z flotacji hydropulpera, piasecznika i sortownika maszyny papierniczej MP3, przy wykorzystaniu wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Około godziny 20.45 zauważył, że jeden kontener samowyładowczy (koleba) jest pełny, postanowił go więc opróżnić. Podjechał do koleby wózkiem jezdniowym, podniósł ją i próbował wyjechać z miejsca, gdzie stała, jednak mechanizm zabezpieczający przed opuszczeniem nie zadziałał, doszło do przechylenia się koleby i część ładunku wypadła na podłoże. Poszkodowany postawił kontener ponownie na widłach wózka i wspólnie z innymi pracownikami, w tym przełożonym, łopatami wrzucili rozsypany odsort z powrotem do koleby. Ponieważ mechanizm zabezpieczający był niesprawny, pracownicy przy wykorzystaniu liny kewlarowej związali łańcuszek przy zabezpieczeniu koleby z ramą kabiny wózka. Linę zawiązali „na sztywno”, była ona naprężona pomiędzy miejscami przywiązania, tj. pionowym elementem ramy kabiny wózka a łańcuszkiem zabezpieczającym kolebę. Następnie mężczyzna odjechał w miejsce wyładunku odpadu. Jednak mimo zastosowania mocowania po drodze kontener zaczął się przechylać. Poszkodowany zeznał później, że odruchowo pochwycił linę kewlarową, a ona ześlizgnęła się po pionowym elemencie ramy kabiny wózka i docisnęła jego dłoń do dolnej części ramy. Dociśnięcie było tak silne, że poszkodowany nie mógł wydostać dłoni spod liny. Wyjął z kieszeni nóż i wychylając się z kabiny, przeciął linę pomiędzy miejscami mocowania. Następnie poinformował przełożonego o zdarzeniu, a ten telefonicznie powiadomił pogotowie ratunkowe.

Po wypadku zakład eksploatował jeszcze przez kilka dni wózek jezdniowy używany podczas zdarzenia, zmieniono jednak sposób zabezpieczania koleby przed jej przechylaniem się, zastępując haczyk stalowym sworzniem.

Na podstawie okoliczności zdarzenia, oględzin wózka i koleby oraz zeznań poszkodowanego należy przyjąć, że do wypadku przyczyniły się:

 • zastosowanie niewłaściwego sposobu zabezpieczenia koleby przed przechyleniem się – w związku z niesprawnością zabezpieczenia należało je naprawić, przywracając pierwotny stan, bądź nie przewozić tej koleby;

 • brak reakcji bezpośredniego przełożonego na niewłaściwe umieszczenie przewożonego ładunku – zapięcie liną kewlarową nie zabezpieczało ładunku przed przewróceniem się lub spadnięciem z wideł wózka;

 • tolerowanie przez przełożonych odstępstw od przepisów i zasad BHP – poszkodowany zeznał, że przed wypadkiem kilkakrotnie zgłaszał przełożonym niesprawność zabezpieczenia, co pozostało bez reakcji;

 • niewłaściwe umieszczenie przewożonego ładunku na wózku bądź niesprawność wózka – zdaniem poszkodowanego wieża wózka opadała w trakcie jazdy, co powodowało przechylanie się koleby; jak zeznał, ta niesprawność nie była jednak na tyle istotna, żeby nie można było użytkować wózka.

Inspektor pracy miał wątpliwości dotyczące tego, jak doszło do urazu. Linę kewlarową bezpośrednio przed wypadkiem przymocowano w dwóch punktach. Podczas jazdy i w momencie przechylania się koleby była ona naprężona. Mężczyzna zeznał, że w chwili wypadku pochwycił linę prawą dłonią, a lina, przesuwając się w dół, docisnęła jego dłoń do poziomego elementu ramy kabiny wózka. Poszkodowany doznał urazów w obrębie paliczków dystalnych palców wskazującego i środkowego dłoni prawej. Odruchowe pochwycenie liny przez poszkodowanego musiało nastąpić na odcinku pomiędzy miejscami mocowania liny, na jej naprężonej części. Tymczasem lina, opadając po ramie kabiny wózka, nie mogła docisnąć palców poszkodowanego do poziomego elementu ramy kabiny, w opisywanym miejscu. Takie obrażenia mogłyby powstać, gdyby mężczyzna pochwycił linę za węzeł mocujący, gdyby miejsce mocowania liny na ramie wózka było inne lub poszkodowany trzymałby linę w dłoni bezpośrednio przed wypadkiem, a nie była ona przymocowana do pionowego elementu konstrukcyjnego kabiny.

Przegląd wybranych stanowisk pracy w zakładzie wykazał wiele nieprawidłowości. Przy niektórych maszynach brakowało właściwych zabezpieczeń, rusztowania wykorzystywane do remontów nie były przygotowane do bezpiecznej pracy, butle z gazami palnymi składowano razem z tlenem, nie wszystkie pracownice stosowały rękawice ochronne, wózki jezdniowe miały zniszczone ogumienie i liczne usterki, nie zostały też zabezpieczone przed prowadzeniem przez nieupoważnione osoby. W zakładzie nie wyznaczono ciągów komunikacyjnych, nie oznakowano dróg stosownymi znakami drogowymi, nie określono dopuszczalnych prędkości i nie zapewniono zabezpieczeń przed możliwością nagłego wtargnięcia pieszych na drogi transportowe. Eksploatowano też urządzenie wykonane we własnym zakresie, do którego nie było deklaracji zgodności bądź certyfikatu bezpieczeństwa, a także dokumentacji techniczno-ruchowej.

W wyniku kontroli inspektor pracy wydał nakaz zawierający 5 decyzji, nakaz ustny zawierający 18 decyzji oraz wystąpienie zawierające 6 wniosków. Zobowiązał pracodawcę m.in. do: wstrzymania prac remontowych do czasu wyposażenia rusztowań w odpowiednie zabezpieczenia; opracowania i udostępnienia pracownikom instrukcji bhp w zakresie obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym; dostosowania programów szkoleń wstępnych stanowiskowych i okresowych z zakresu bhp do warunków pracy, związanych z eksploatacją wózków jezdniowych z napędem silnikowym; przeprowadzenia ponownego szkolenia bhp dla operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym, z uwzględnieniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner186222
 • banner201670