01.01.2014 Artykuł archiwalny

Niewłaściwe umowy

KUJAWSKO-POMORSKIE. Kontrola w trzech punktach firmy świadczącej usługi pocztowe na terenie powiatów świeckiego, brodnickiego i grudziądzkiego wykazała wiele naruszeń z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy oraz zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach występowania przeważających cech stosunku pracy.

W trakcie czynności kontrolnych inspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy ustalił, że na 39 osób pracujących w tych punktach 29 wykonywało pracę na podstawie umów-zleceń, między innymi na stanowiskach sortowacza poczty i doręczyciela. Z zebranego materiału dowodowego wynikało, że 22 osoby świadczyły pracę de facto na podstawie umów o pracę; była ona wykonywana w wyznaczonym miejscu, zgodnie z rozkładem czasu pracy, tj. w punktach firmy w godzinach ich otwarcia. Wykazano powtarzalność czynności, wykonywanych zgodnie ze wskazówkami i procedurami ustalonymi przez pracodawcę. W umowach dotyczących dostarczania przesyłek, czyli właściwie wykonywania pracy doręczyciela, a także w umowach sortowaczy przesyłek odnotowano szereg klauzul, które dotyczyły ścisłego przestrzegania ustalonych przez pracodawcę procedur, wykluczających dowolność w sposobie wykonywania tych umów.

W toku kontroli przesłuchani w charakterze świadków zleceniobiorcy zeznali, że pracę wykonują w określonych godzinach. Ich czynności były rejestrowane w systemie komputerowym i podlegały bezpośredniemu nadzorowi przez kierownika oddziału bądź innego pracownika wyznaczonego do sprawowania kontroli. Opracowane procedury jednoznacznie wskazywały na wymóg codziennej obecności i rozliczania się w oddziale przez zleceniobiorców.

Po przeprowadzeniu oględzin pomieszczeń stwierdzono również szereg nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy, np. pomieszczenia sortowni i zaplecza  były nieposprzątane, drogi przejścia zastawione kartonami, nie zapewniono dróg ewakuacyjnych. Przesyłki i kartony z napisem „sąd, prokuratura, psychiatryk” leżały porozrzucane na podłodze, panował ogólny nieład. Pracownikom nie wyznaczono miejsca do spożywania posiłków. Doręczyciele wypełniali dokumentację na stojąco przy blacie zamontowanym wzdłuż bocznej ściany pomieszczenia. Nieprawidłowości dotyczyły również badań lekarskich, szkoleń w zakresie bhp, oceny ryzyka zawodowego i braku instrukcji stanowiskowych.

Inspektor pracy wydał 17 decyzji w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy oraz 15 zaleceń pokontrolnych, w tym potwierdzenie na piśmie warunków umowy o pracę w stosunku do 22 osób, wykonujących pracę na podstawie umów-zleceń. Wobec pracodawcy, z uwagi na ujawnione wykroczenia, wszczęto postępowanie mandatowe.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245