01.01.2014 Artykuł archiwalny

Pracodawca zaniżał płace cudzoziemcom

WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Kontrola w firmie produkującej meble wykazała nieprzestrzeganie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Inspektor pracy stwierdził, że kontrolowany pracodawca w okresie kwiecień-listopad 2013 r. powierzył pracę zarobkową 9 obywatelom Ukrainy na innych warunkach niż określone w ich zezwoleniach na pracę, wydanych przez wojewodę warmińsko-mazurskiego.

Pracodawca przedstawił inspektorowi umowy o dzieło zawarte na piśmie z 13 obywatelami Ukrainy. Umowy te były zawierane na okres wykonywania pracy, który był krótszy niż 1 miesiąc i pracodawca, jak się okazało, wypłacał kwoty mniejsze niż wymienione w zezwoleniach na pracę,

Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów inspektor pracy stwierdził, że w przypadku 9 cudzoziemców w umowach o dzieło wpisano kwoty wynagrodzenia miesięcznego, które były niższe od kwot wymienionych w zezwoleniach na pracę wydanych przez wojewodę.

W trakcie kontroli inspektor wydał polecenie naliczenia i wypłacenia tym cudzoziemcom wyrównania wynagrodzeń za okres od marca do grudnia 2013 r. Przedsiębiorca nie wykonał jednak tego polecenia.

W związku z popełnieniem wykroczeń, polegających na powierzeniu cudzoziemcom wykonywania prac na innych warunkach niż wynikające z zezwoleń na pracę oraz wypłaceniu im wynagrodzenia w kwotach niższych niż określone w tych zezwoleniach, inspektor skierował do sądu wniosek o ukaranie prezesa zarządu spółki. O ustaleniach kontroli poinformowano wojewodę warmińsko-mazurskiego.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222