01.01.2014 Artykuł archiwalny

Mandat za wykroczenia w zakładzie produkcyjnym

POMORSKIE. W czasie kontroli przeprowadzonej w zakładzie produkcyjno-handlowym w G. inspektor pracy stwierdził liczne nieprawidłowości. Polegały one na:

 • dopuszczaniu do wykonywania prac przy obróbce drewna pracowników niewyposażonych w środki ochrony indywidualnej (ochrony oczu i słuchu),
 • eksploatacji pilarki wielotarczowej bez jej wyposażenia w osłony napędowych kół zębatych umiejscowionych z boku pilarki,
 • eksploatacji pilarki wielotarczowej i tarczowej bez wyposażenia w układy sterowania umożliwiające włączenie tylko poprzez celowe zadziałanie i łatwo rozpoznawalne urządzenia do odłączenia od źródeł energii elektrycznej,
 • braku zabezpieczenia wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia typu H16T02 przed możliwością uruchomienia go przez osoby nieupoważnione,
 • braku wyposażenia pracownika, wykonującego prace związane z natryskiem podchlorynem sodu, w środki ochrony dróg oddechowych,
 • braku pomiarów skuteczności ochron przeciwporażeniowych w pomieszczeniach pracy,
 • nieterminowym przeprowadzaniu kolejnych okresowych badań technicznych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego w odniesieniu do wózków jezdniowych podnośnikowych,
 • braku oznakowania w sposób widoczny, umożliwiający identyfikację i określenie właściwości, substancji i preparatów chemicznych przechowywanych w pomieszczeniu magazynowym.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor pracy wydał łącznie 16 decyzji oraz skierował wystąpienie zawierające 3 wnioski. Osobę odpowiedzialną za wykroczenia ukarano mandatem karnym.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner172098
 • banner201670
 • banner199867
 • banner218245