Rok bez umowy

MAŁOPOLSKIE. Skierowana do pracy bezrobotna przez wiele miesięcy świadczyła pracę bez umowy i zgłoszenia do ubezpieczenia.

Inspektorzy OIP w Krakowie w wyniku skargi Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach przeprowadzili kontrolę u jednego z przedsiębiorców. Z jej treści wynikało, że skierowana do pracy osoba bezrobotna przez okres około 1 roku pracowała bez zgłoszenia do ZUS i pisemnej umowy o pracę. Ponadto po ustaniu zatrudnienia pracodawca nie wydał zatrudnionej świadectwa pracy, pomimo wielu jej próśb, a także interwencji Urzędu Pracy.

W trakcie kontroli pracodawca potwierdził fakt zatrudniania pracownicy w okresie od marca 2014 r. do lutego 2015 r. lecz nie przedłożył dokumentów dotyczących jej zatrudnienia. Wyjaśnił, że pracownica poza kwestionariuszem osobowym nie dostarczyła żadnych dokumentów, więc nie otrzymała umowy o pracę oraz nie została zgłoszona do ZUS.

Pracownica świadczyła pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku kasjer-sprzedawca, za wynagrodzeniem 7,40 złotych netto na godzinę. Za cały okres pracy otrzymywała wynagrodzenie minimalne ustawowe. Wynagrodzenie było wypłacane poza listami płac, bez potwierdzania odbioru, tj. gotówką do ręki, nie były odprowadzone składki do ZUS i Urzędu Skarbowego.

W wyniku działań inspektora pracy:

-           pracodawca w czasie kontroli potwierdził świadectwem pracy zatrudnienie pracownicy od w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kasjer – sprzedawca, które przesłał na adres byłej pracownicy,

-           dopełnił obowiązku zgłoszenia zatrudnienia pracownicy do ubezpieczenia społecznego ZUS.

-           sporządził listy płac z naliczonym i wypłaconym pracownicy wynagrodzeniem w okresie zatrudnienia,

-           naliczył i wypłacił ekwiwalent pieniężny za 17 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w kwocie 1.416,67 złotych brutto, do wypłaty którego został zobowiązany nakazem płatniczym.

Kontrola wykazała również, że pracodawca nie prowadził ewidencji czasu pracy zatrudnionej pracownicy. Inspektorzy stwierdzili także, że skierowana przez PUP wykonywała swoje obowiązki bez wstępnych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku i nie przeszła szkolenia wstępnego ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp.

Za naruszenie przepisów prawa pracy, w tym zatrudnienie pracownika bez umowy o pracę, nieopłacenie składek na fundusz pracy, został skierowany wniosek o ukaranie pracodawcy do właściwego sądu. Ponadto o ujawnionych nieprawidłowościach poinformowano ZUS i Urząd Skarbowy.