02.11.2015 Artykuł archiwalny

Kombajniści narażeni na porażenie

OPOLSKIE. Żadne przepisy bhp nie regulują zasad bezpieczeństwa przejazdu mobilnego sprzętu rolniczego pod liniami energetycznymi.

Jeden z pracodawców działających na terenie OIP w Opolu brał udział w programie prewencyjnym „Zdobądź dyplom PIP”. W związku z tym przeprowadzona została u niego kontrola przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy, w tym bhp oraz norm dotyczących legalności zatrudnienia.

Kontrolowany przedsiębiorca był użytkownikiem pól uprawnych przez  które przebiegała napowietrzna linia elektryczna 15 kV. Według subiektywnej oceny inspektora przewody te były zawieszone na stosunkowo niskiej wysokości. Pod przewodami pracowały maszyny rolnicze m.in. kombajn zbożowy CLAAS. Według instrukcji tej maszyny należało uważać na nisko zwisające przewody elektryczne i zachować bezpieczny odstęp od ewentualnie zamontowanej na kombajnie anteny radia lub radiostacji. Przedmiotowa instrukcja nie zawierała jednak definicji bezpiecznego odstępu. Tymczasem wysokość kombajnu zbożowego CLAAS w pozycji roboczej wynosi 4850 mm, jest większa od wysokości w pozycji transportowej wynoszącej 3870 mm. Pracodawca posiadał ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska kombajnisty. Przedmiotowy dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego nie uwzględniał wszystkich wymogów, w tym w szczególności zagrożenia porażenia prądem elektrycznym w związku z pracą pod nisko zwisającymi liniami energetycznymi. Opisana ocena ryzyka nie zawierała żadnych informacji, z których wynikałoby jakiekolwiek uzgodnienie bezpiecznych warunków pracy wysokiego sprzętu rolniczego bezpośrednio pod opisaną linią wysokiego napięcia z podmiotem będącym jej użytkownikiem. Pracodawca dotychczas nie wystąpił o takie uzgodnienie. Wśród sprzętu, który może zbliżyć się na niebezpieczną odległość do polowych napowietrznych linii elektroenergetycznych, pracodawca posiadał także m.in. wózki podnośnikowe wysokiego składowania. Żadna z tych maszyn, które zazwyczaj pracują pod i w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych nie była wyposażona w sygnalizatory napięcia.

Tymczasem zgodnie z polską normą PN-E-05100-1 dla 15kV elektroenergetycznych linii napowietrznych najmniejsza odległość pionowa od powierzchni ziemi przewodu przy największym zwisie normalnym powinna wynosić co najmniej 5,10 m.

W świetle powyższego praca wysokich maszyn rolniczych pod napowietrznymi liniami energetycznymi stanowi potencjalne zagrożenie wypadkowe, a w szczególności porażenia prądem elektrycznym. Wynika to w głównej mierze z limitowanej odległości, jaką należy zachować od przewodów będących pod napięciem. Nadmienić należy, iż wysokość podnoszenia niektórych  wózków podnośnikowych wręcz przekracza kilkukrotnie w/w 5,10 m.

Opisane zagrożenie potwierdzają porażenia prądem, jak też ze skutkiem śmiertelnym, które miały miejsce podczas przejazdu nie tylko kombajnami zbożowymi pod liniami wysokiego napięcia. Kontrolowany pracodawca uporządkuje dokumentacje zgodnie z treścią decyzji inspektora pracy. Ważne jest jednak to, że nadal kwestii bezpieczeństwa przejazdu sprzętu mobilnego pod liniami energetycznym nie regulują żadne przepisy bhp tak, jak to ma miejsce w sytuacji składowania materiałów. W ocenie inspektora wskazane jest wydanie stosownego uzupełnienia ogólnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Takie rozwiązanie przyczyniłoby się do podniesienia bezpieczeństwa pracy nie tylko w rolnictwie.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222