04.11.2015 Artykuł archiwalny

Czas pracy w ubojni

ZACHODNIOPOMORSKIE. Pracownicy zakładów mięsnych byli pozbawieni wolnych sobót, mimo iż miesięczne harmonogramy pracy tworzone przez przełożonych nie przewidywały pracy w te dni.           

Inspektor pracy OIP w Szczecinie na przełomie sierpnia i września br. kontrolował pracodawcę zajmującego się ubojem zwierząt i produkcją wyrobów wędliniarskich. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów o czasie pracy.

Przedstawiciele zakładowych związków zawodowych zgłosili problem rozliczania czasu pracy pracowników Wydziału Produkcji Przetwórczej, w szczególności zatrudnionych na stanowisku brygadzistów. Związkowcy wskazywali, że wprawdzie w zakładzie występuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy, jednakże godziny przepracowane przez brygadzistów ponad normatywny czas pracy – rozliczane są w okresach późniejszych. Podnosili także, że nie są wypłacane dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w związku z nieudzieleniem innego dnia wolnego - za pracę w dniu wolnym od pracy, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy do końca okresu rozliczeniowego. Z informacji przekazanych inspektorowi wynikało, że brygadziści dzień wolny za pracę w dniu ustalonym jako dzień dodatkowo wolny od pracy, mogą wykorzystywać tylko wówczas, gdy nie ma obciążenia linii produkcyjnej, a nie w czasie dla nich dogodnym.  

Inspektor pracy rozpatrzył wnioski zgłoszone przez organizacje związkowe i zbadał przestrzeganie przepisów o czasie pracy dla oddziałów Wydziału Produkcji Przetwórczej.

 Zgłaszane przez związki problemy potwierdziły się. Zgodnie z regulaminem pracy w zakładzie, soboty są dniami wolnymi od pracy, natomiast pięciodniowy tydzień pracy jest od poniedziałku do piątku. Mistrzowie tworząc harmonogram miesięczny wskazują wszystkie soboty, jako wolne od pracy, jednakże jest to fikcja, gdyż ze względu na produkcję w soboty świadczona jest praca. Pracownik na podstawie grafiku dowiaduje się tylko na jakiej zmianie w danym tygodniu/miesiącu będzie pracował, natomiast nie może zaplanować czasu wolnego, gdyż nie wie, które dni będą dla niego wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy.

Nieprawidłowości dotyczyły także ewidencjonowania czasu pracy. W zakładzie prowadzone są trzy różne ewidencje. Niezależnie od harmonogramów czasu pracy - faktyczna ewidencja czasu pracy znajduje się w tzw. rejestratorach czasu pracy, która w formie elektronicznej przekazywana jest codziennie przez pracowników wyznaczonych przez mistrza oddziału do asystentek Działu Rozliczania Czasu Pracy. Rejestratory czasu pracy prowadzone są na podstawie list obecności, które nie zawierają jednakże informacji o przepracowanych godzinach nadliczbowych, a jedynie wskazują na fakt wykonywania pracy przez pracowników w danym dniu, z określeniem zmiany roboczej.

Godziny nadliczbowe ewidencjonowane są z kolei na podstawie tzw. „zlecenia na nadgodziny”, czyli odrębnego dokumentu. Pracownicy zostali ponadto wyposażeni w karty magnetyczne i mają obowiązek ich używania, jako narzędzia do poruszania się na terenie zakładu pracy. Zgodnie z zapisem w regulaminie pracy karta nie jest narzędziem do rejestrowania i ewidencjonowania czasu pracy, a jedynie dokumentem, który obok ewidencji czasu pracy – potwierdza przybycie pracownika do zakładu pracy i obecność na jego terenie.

W świetle przedłożonych dokumentów inspektor pracy ustalił, że w zakładzie prowadzona jest podwójna ewidencja czasu pracy, jedna przekazywana jest do Działu Rozliczenia Czasu Pracy i druga - prowadzona przez poszczególnych mistrzów oddziałów, w celu rozliczenia pracowników z faktycznie przepracowanych godzin, która nie odzwierciedla godzin przekazywanych do działu rozliczenia czasu pracy. W praktyce skutkowało to omijaniem przez zakład przepisów zobowiązujących do zapewnienia pracownikom przeciętnie pięciodniowego dniowego tygodnia pracy i rozliczenia godzin pracy, wypracowanych ponad normatywny czas pracy w związku z przekroczeniem średniotygodniowej normy czasu pracy - do końca okresu rozliczeniowego.

            W wyniku realizacji poleceń wydanych przez inspektora, już w czasie trwania kontroli pracodawca dokonał ponownego rozliczenia czasu pracy za okres od stycznia do sierpnia 2015 dla 20 pracowników zatrudnionych na stanowiskach brygadzistów. Brygadziści otrzymali wymagane dodatki do wynagrodzenie za pracę w ponadnormatywnym czasie pracy. Łącznie pracodawca wypłacił kwotę 45349,51 zł brutto, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych - 43582,74zł, za pracę w porze nocnej - 1766,77 zł.

Ponadto realizując polecenie inspektora pracy pracodawca wypłacił 22 pracownikom ubojni wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy (każdemu za 4 godziny pracy) w łącznej wysokości 1328,02 zł.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner221865
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner172098
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner218245